Krigens tysta offer

Korea

Korea

6.11.2012 – Medan mänskligheten oftast räknat sina krigsoffer i form av döda eller skadade civila och soldater, eller förstörda städer och uppehällen, har miljön fallit i skymundan och blivit det mest ouppmärksammade krigsoffret. Vattendrag har förorenats, åkrar bränts, skogar skövlats och djur dödats för militära syften.

Därutöver har FN:s miljöprogram UNEP funnit att minst 40 % av alla internationella konflikter under de senaste 60 åren varit sammankopplade med exploateringen av naturresurser – vare sig det rört sig om resurser av högt värde såsom virke, diamanter, guld eller olja, eller andra resurser som odlingsbar jord eller tillgång till vatten. Konflikter som handlat om naturresurser har även löpt dubbelt så stor risk att blossa upp igen.

Den 6.11 är den internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter. I sitt meddelande understryker FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att hållbar fred och utveckling efter konflikter beror på miljöskydd och ”good governance”, dvs en bra och jämlik hushållning, av naturresurser.

”Sedan 1990 har minst 18 våldsamma konflikter brutit ut och underblåsts av exploateringen av naturresurser som virke, mineraler, olja och gas. I vissa fall har orsaken varit miljöskador och marginalisering av lokalbefolkningen som inte tillåtits ta del av de ekonomiska vinningarna. Ännu oftare har orsaken varit girighet”, sade Ban Ki-moon i sitt meddelande.

Miljön förblir krigens ”tysta offer”, vilket tyvärr står klart då man betraktar konsekvenserna efter de krig som ägt rum under de senaste 50 åren. Miljön tar skada under alla krigets faser, från vapenproduktion och krigsförberedelser till själva striderna. Skadorna uppstår antingen direkt, av bomber och relaterad förstörelse, eller indirekt genom plundring och människors försök till överlevnad, eller genom nedbrytningen av institutioner och brist på styrelse.

Dessa katastrofala effekter på vår miljö påverkar människors hälsa, uppehällen och säkerhet, och sätter käppar i hjulet för såväl konfliktlösning som fredsskapande.
FN lägger stor vikt vid att miljön måste ingå som en del av konfliktförebyggande åtgärder, fredsuppbyggande och fredsbevarande strategier. Ingen hållbar fred kan någonsin uppnås om de naturresurser som upprätthåller ekosystem och människors uppehällen, förstörs.