Människor som lever i extrem fattigdom måste inkluderas i kampen för dess utrotning

eradicate poverty

eradicate poverty

17 oktober 2013- Extrem fattigdom förstör människors liv och livslust. Fattigdom dödar mer barn, unga och vuxna än något krig någonsin gjort. Varje dag kämpar människor som lever i extrem fattigdom, de hotas av brist på mat, skydd och tillgång till basservice. För att väcka uppmärksamhet kring detta och stödja kampen mot fattigdom uppmärksammas den internationella dagen för utrotning av fattigdom idag.

Temat för dagen i år är ”Samarbete för en värld utan diskriminering: extremt fattiga människors upplevelser och kunskap”. Temat betonar den diskrimination många fattiga upplever varje dag samt den marginalisering från politik, ekonomi och sociala sammanhang som ofta upplevs. De fattiga saknar en röst och representation i politik som både direkt och indirekt påverkar deras liv.

Trots staternas, utvecklingsorganens och bidragsgivarnas bästa avsikter, saknar våra program för fattigdomsbekämpning den unika kunskapen de fattiga själva besitter i och med deras egna erfarenheter. Ekonomisk tillväxt utrotar inte fattigdom, skapar inte jämlikhet eller jobb om inte denna tillväxt inkluderar alla. Inkluderande tillväxt är också väsentligt för att uppnå millenniemålen.  

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon förklarade att det är väsentligt att inkludera fattigdomsbekämpande åtgärder i Post-2015 utvecklingsagendan efter att tidsfristen för millenniemålen gått ut. ”Det enda möjliga sättet att utrota fattigdom totalt är genom global hållbar utveckling”, sade han och tillade att ”våra imponerande framsteg för att halvera fattigdom får inte förblinda oss från det fakta att 1,2 miljarder människor fortfarande lever i extrem fattigdom på vår jord. För många, speciellt kvinnor och flickor, har fortsättningsvis inte tillgång till tillräcklig hälsovård och sanitet, god utbildning och anständigt boende.”

I enlighet med årets tema, uppmuntrade generalsekreteraren att de människor som lever i extrem fattigdom skall inkluderas i arbetet för utrotning av fattigdom. ”Vi måste arbeta hårdare för att lyssna och ta åtgärder för de personer vars röster inte vanligtvis blir hörda, det vill säga de fattiga”, sade han.