Utrota fattigdomen och skydda planeten

SDG Main Pic 400

SDG Main Pic 400

September 2015 –FN:s medlemsstater har enats om en ny, ambitiös agenda för hållbar utveckling som skall utrota fattigdomen innan 2030 och på ett universellt plan främja ekonomiskt välstånd, social utveckling och miljöskydd. För alla, överallt i världen.

”Vi är fast beslutna att frigöra mänskligheten från fattigdomens tyranni, och trygga vår planets framtid”, utlyste de 193 medlemsstaterna då de enades om dokumentet kallat ”Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development”.

De 17 nya hållbarhetsmålen bygger vidare på millenniemålen som bidrog till att lyfta miljoner ur fattigdom. Hållbarhetsmålen och deras 169 delmål kommer att verkställas under de kommande 15 åren, är globala till sin natur och gäller därför inte bara utvecklingsländerna som var fallet med millenniemålen.

”Människor säger ofta: ’Är målen inte för många? Kan vi inte bara ha en prydlig samling av åtta eller tio mål? Varför ska de vara sjutton stycken?”, förklarar Amina Mohammed, generalsekreterarens specialrådgivare för hållbar utveckling. ”Sanningen är helt enkelt att världen inte är i ett så prydligt och ordnat skick att den kan reflekteras i en prydlig samling målsättningar. Vi sitter i en röra och vad dessa sjutton mål gör, är att ta itu med denna röra på ett mycket djupare plan.”

FN har grupperat målen i fem huvudsakliga kategorier: människan, planeten, välstånd, rättvisa och partnerskap.

Människan

Människan är i hjärtat av hållbarhetsmålen, och det första målet lyder: ”Utrota fattigdomen i alla dess former, överallt”.

indexGlobalt skall fattigdomen vara utrotad innan 2030. Extrem fattigdom betyder att en människa tvingas leva på mindre än 1,25 dollar om dagen. Men fattigdomen måste även tacklas lokalt. Enligt EU:s och OECD:s (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) definition, betyder fattigdom att man lever på 60 % eller mindre av den genomsnittliga inkomsten. Enligt denna måttstock betyder det att 8,8 miljoner människor i Frankrike är fattiga, och lever på lite mer än 9600 kronor om månaden. Om Frankrike använder sig av denna fattigdomsdefinition, betyder det för deras del att minst hälften av dem måste lyftas ur fattigdomen innan 2030.

Hunger är ofta den andra sidan av myntet. Över 800 miljoner människor har inte tillräckligt med mat, och det andra hållbarhetsmålet vill åtgärda just detta enligt formuleringen ”Utrota hungern, trygga tillgången till mat, verka för en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk”.

SDG UNICEF photo girl reading to her sisters in GazaAtt uppnå jämställdhet och ge alla kvinnor och flickor större självbestämmanderätt (mål 5) innefattar även målet att avsluta barnäktenskap och skadliga traditioner som kvinnlig könsstympning.

”Detta är folkens agenda, folkens mål – en åtgärdsplan för att utrota fattigdomen i alla dess dimensioner, utan att lämna någon på efterkälken”, säger Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare.

Planeten

Flera av hållbarhetsmålen strävar till att bättre skydda vår planet. Mål nr 13, ”vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess inverkan”, skall stävja klimathotet som kan komma att undergräva alla hittills gjorda utvecklingsframsteg. Det sjätte målet skall garantera tillgång till och ett hållbart användande av vatten och sanitet för alla.

clean waterIdag saknar en miljard människor fortfarande en toalett och tvingas uträtta sina behov i det fria – och i urbana områden använder 2,1 miljarder människor toaletter som är länkade till behållare som inte töms på regelrätt vis, eller som släpper avloppsvattnet direkt ut i vattenled. Som resultat dör varje år mer än 800 000 barn under fem års ålder av diarré som kunde undvikas. Det innebär mer än ett barn per minut. Förbättrad vattenhushållning gynnar därför inte endast vår planet, utan även oss människor.

”Det handlar om hur vi agerar. Det handlar om uppehällen. Det handlar om livsstil. Det handlar om hur vi konsumerar och producerar – och vad som står klart är att vi inte längre kan pressa vår planet som vi gjort hittills”, säger Amina Mohammed. ”Denna fantastiska planet som vi kallar vårt hem kan existera utan oss, men vi kan inte klara oss utan den.”

Välstånd

Det åttonde hållbarhetsmålet uppmuntrar till verka för en stadig och hållbar ekonomisk tillväxt för alla, full och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla. Ett mål för tillväxt på minst sju procent per årlig BNP i de minst utvecklade länderna har utsatts. Och det tionde målet, som uppmanar till att minska ojämlikheter inom och mellan länder, skall se till att samhällets fattigaste 40 % ser en ekonomisk tillväxt som är högre än det nationella genomsnittet.

Fred

UN GlobalGoal Still002Det sextonde målet skall främja fredliga och inkluderande samhällen för att skapa en hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättslig prövning och bygga ändamålsenliga, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer. Avtalets förord fastsluter: ”Det kan inte finnas hållbar utveckling utan fred, och ingen fred utan hållbar utveckling.”

Medlemsstaterna förbinder sig till att tackla krigens grundorsaker och bekämpa våld genom att främja rättssamhället, likhet inför lagen samt genom att minska på korruption i alla dess former.

Partnerskap

imagesSlutligen kommer det sjuttonde och sista målet att stödja verkställandet av hållbar utveckling i större utsträckning och återuppta det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Utvecklade länder förbinder sig till att verkställa målet av 0,7 % av BNP i utvecklingsbistånd, varav 0,15 – 0,20 % skall tillägnas de minst utvecklade länderna. Andra konkreta åtgärder innefattar stöd till utvecklingsländer för att stärka deras skattesystem, samt föra fram utvecklingsmätare som kompletterar BNP.

”För den första gången någonsin plåstrar vi inte om problemen”, säger Amina Mohammed. ”Vi ser på grundorsakerna. Och om vi inte gör de behövda investeringarna för att tackla dessa grundorsaker, kommer vi fortsättningsvis se konflikter eskalera, vår miljö förstöras och allt fler människor lämnade på efterkälken.”

Den nya agendan för hållbar utveckling, som utformats under två år av de mest intensiva globala offentliga konsultationerna i historien, kommer att antas av FN:s 193 medlemsstater under ett världstoppmöte i New York den 25-27 september 2015.

Artikeln ingår i UNRIC:s nordiska nyhetsbrev för september 2015. Resten av artiklarna hittar du här.

E SDG Goal 01 RS