Månadens Nordiska profil: Margunn Indrebø Alshaikh

Margunn Indreboe Alshaikh

Margunn Indreboe Alshaikh

Månadens Nordiska profil har speciell kännedom om situationen mellan Sudan och Sydsudan. Den 14 juli 2011 accepterades Sydsudan som den 193dje medlemsstaten i FN. Efter årtionden av inbördeskrig hoppades många på att relationen mellan Sudan och Sydsudan skulle förbättras, men misstron mellan staterna är inte lätt att reparera.

Månadens Nordiska profil, den Norska Margunn Indrebø Alshaikh, jobbar för FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Sudan. UNDP:s vision i Sudan är att jobba för fred, stabilitet och hållbar humanitär utveckling som möter Sudanesernas behov och önskemål.

Varför bestämde du dig att jobba för UNDP och hur har din tidigare erfarenhet förberett dig samt hjälpt dig i ditt arbete?

“Eftersom jag studerade utvecklingsfrågor och världspolitik på universitetet, kändes UNDP alltid som en intressant arbetsplats för mig, fastän jag i början lekte med tanken att jobba på utrikesministeriet. UNDP:s mandat tillåter olika sorters arbete, både inom den humanitära sektorn och inom utvecklingsarbete. Det som drog mig till organisationen var dess förmåga att hantera övergångsperioden från konflikt, kris och bräcklighet till återhämtning och utveckling. Ett mångfald humanitära aktörer och FN organ tävlar om utrymme och inverkan idag och vi har mycket kvar att lära oss. Enligt mig, finns det i UNDP plats för innovation och kreativitet vid krisförebyggande, återhämtning och återuppbyggande arbete i jämförelse till de mera standardiserade tillvägagångssätten vi har kring god samhällsstyrning, rättstatsprincipen och fattigdomsförminskning.”

”Att få foten in i FN systemet kräver beslutsamhet och uthållighet. Långsamma rekryteringsprocesser är ofta frustrerande då man söker efter nya möjligheter. Trots detta, tror jag starkt på att en god akademisk bakgrund och arbetserfarenhet kan föra fram en till ytan bland alla de andra sökandena med starkare nätverk och stöd. Jag tror inte jag kan peka på något som har förberett mig specifikt för arbetet på UNDP, men jag vet att då jag söker ny personal, fokuserar jag på tekniskt kunnande, erfarenhet från fältet, kunskap att hantera trycket att åstadkomma och leverera från flera håll samt starka referenser.”

Vilka är dina personliga tankar om situationen i Sudan och Sydsudan? Vad krävs för att förbättra situationen?

”Efter årtionden av inbördeskrig är en stor del av befolkningen utan tillgång till basservice och infrastruktur och det vore orealistiskt att förvänta sig förändring över en natt. Regering tampas med enorma utmaningar och fortsatt instabilitet i delar av landet. Servicesektorns kapacitet är extremt låg och regeringen har inte möjlighet att tillhandahålla det man i andra utvecklingssituationer förväntar sig. Det är därmed inte överraskande att framstegen är obetydliga och ibland krångliga. En ordentlig förändrig tar en hel generation att åstadkomma. Trots detta, tror jag att viljan finns och med tillräckligt stöd från det internationella samhället har Sydsudan möjligheten att uppnå långvarig återhämtning och stabilitet.”

”I Sudan är situationen lite annorlunda. Relativt sett finns kapaciteten att förändras, men den komplicerade politiska miljön med intern turbulens och växande osäkerhet, hotar landets framtida stabilitet. Den ekonomiska stagneringen, instabiliteten och konflikterna längs periferierna ökar och närmar sig Khartoum, vilket gör utmaningarna ännu svårare att överkomma. Drivkraften och den positiva energin som fanns under interrimperioden för fredsavtalet mellan länderna har till stor del gått förlorad och ett oroligt lugn har spridits över området. Med förminskade oljeinkomster, nedskuret bistånd och vacklande internationella allianser är det svårt att se hur regimen kan upprätthålla stabilitet och överleva tiden efter fredsavtalet och vidare till ekonomisk tillväxt.”

Ser du någon överhängande lösning på gränskonflikten mellan de två staterna?

Sudan och Sydsudan är för tillfället i dödläge i vissa avgörande aspekter av fredsavtalet, som till exempel hantering av oljeresurser, avgränsning av mark, och Abyei områdets status. Till dags dato har alla ramavtal och lösningsförslag blivit förkastade av någondera parten och det är svårt att se att en hållbar lösning skulle hittas med den profilering de politiska aktörerna för fram idag.

Hur är det att vara nordisk i internationella sammanhang?

Lyckligtvis är nordbor väl respekterade i den internationella diplomatiska världen och i utvecklingspolitik. I Sudan har speciellt Norge åtnjutit integritet som en av de viktigaste medlarna i fredsförhandlingarna som ledde upp till fredsavtalet. Det har verkligen varit till nytta för mig eftersom jag jobbat med partner från nationella regeringarna.

Kan de Nordiska länderna bidra med några nya eller nyttiga perspektiv i UNDP:s arbete?

Jag tror att de Nordiska länderna spelar en viktig roll i UNDP:s arbete. Vår erfarenhet med demokrati, civil frihet, könsjämställdhet, ett aktivt civilsamhälle och offentlig service är viktiga för att bygga upp ett stödsystem där liknande erfarenheter endast är vaga teorier och begrepp. Dessutom har vi en kultur där innovation och kreativitet värderas i ett meritokratiskt system. Detta är viktigt för att en institution skall kunna lyckas och hålla sig i takt med trender och utveckling, speciellt i företagsvärlden och inom sociala medier. Ytterligare gör vårt globala perspektiv, även inom nationell politik, oss till kunniga aktörer när det kommer till internationell biståndspolitik och diplomati. Vi kan bidra till det globala bästa, utan att överse de mest sårbara i processen.   
 
Vilka är dina framtida karriärmål?

”Med alla dess fel och brister, så vill jag gärna fortsätta jobba med UNDP eller med andra liknande FN organ inom konfliktomvandling, återhämtning och fredsbyggande. Fast vi gillar att klaga om byråkratin och problemen med att leverera snabba, begripliga resultat inom organisationen, har den ändå inflytande och tillgång till viktiga aktörer vilket möjliggör potentiell förändring och omvandlande stöd. Personligen hoppas jag att jag kan lämna Sudan inom en snar framtid och hitta nya utmaningar på fältet. Om det blir  i Afrika eller utanför får vi se. Om någon hade frågat mig då jag var 13 år vad jag skulle bli som vuxen hade jag svarat generalsekreterare för FN, men på senaste tiden har jag sänkt min ambitionsnivå en aning!”