Norges ambitiösa klimatmål för 2030

klimanorge

klimanorge

30.3.2015 – I december kommer ett nytt klimatavtal att slutas under FN:s klimatkonferens i Paris. Alla länder har uppmanats att delge sina nationella bidrag för att stävja utsläppen före konferensens början. Norge är nu det tredje land som presenterat sin plan, näst efter Schweiz och EU.

Norge förbinder sig enligt planen på en minskning av utsläppen på minst 40 % innan 2030 jämfört med nivåerna år 1990.

”För att Paris klimatmöte skall bli framgångsrikt är det viktigt att länder delger sina planerade bidrag för utsläppsnedsänkning väl innan mötets början, och att dessa planer är ambitiösa. Vårt mål går i linje med de behövda minskningarna för att nå målet för en temperaturhöjning på max två grader. Jag är mycket nöjd över att Norge håller sin deadline”, säger klimat- och miljöminister Tine Sundtoft.

Utsläpp. Foto: Flickr / Ian Britton, Creative COmmonsPlanen är att fullfölja utsläppsmålet som en kollektiv del av EU och dess medlemsländer. Omkring 50 % av Norges utsläpp täcks redan av det så kallad ETS, EU:s handel av utsläppsrätter. Dessutom kommer ett nationellt mål för utsläppsminskning att etableras för sektorer utom ETS. Norge kommer att ingå dialog med EU gällande ett avtal för ett kollektivt klimatmål, och om ett avtal inte uppnås, kommer Norge att fortskrida självständigt. Målet för minskningen på minst 40 % av utsläppen kommer att förbli detsamma.

klimaforpliktelser”Vi behöver mer internationellt samarbete för att möta utmaningarna. Ett kollektivt avtal för Norge och EU gällande klimatförändringen är ett steg i rätt riktning. Både Norge och EU har höga klimatambitioner, och ser klimatåtgärder i en kontext av långsiktig övergång mot samhällen med låga utsläppsnivåer. Genom att sammanlänka våra klimatansträngningar, kan vi uppnå bättre resultat”, säger minister Sundtoft.

En gemensam lösning tillsammans med EU betyder att utsläppsminskningen på 40 % skulle implementeras i Europa, utan internationella marknadsmekanismer utanför EU och Norge. Norge är dessutom berett att ta steget ännu längre än 40 % om det kan bidra till ett globalt och ambitiöst klimatavtal i Paris.

”Det är viktigt att Parisavtalet inkluderar dessa marknadsmekanismer. Genom att använda sig av marknaden, kan länder höja sina ambitioner kollektivt”, avslutar Sundtoft.

UNRIC:s faktablad om klimatförändring