Rapport: Matkris och ekonomisk nedgång hotar FN:s millenniemål

Världen har gjort stora framsteg för att minska fattigdomen. Men stigande priser – framför allt på mat och olja – den försämrade världsekonomin samt minskat bistånd undergräver framgångarna. Att nå FN:s millenniemål om bland annat halverad fattigdom och hunger blir ännu svårare än vad man tidigare trott.

I rapporten The Millennium Development Goals Report 2008, som lanseras världen över den 11 september, pekar FN:sgeneralsekretare Ban Ki-moon ut glappet mellan löften och handling samt efterlyser kraftfullare agerande från världens länder.

– Den globala nedgången minskar de fattigas inkomster, livsmedelskrisen ökar antalet hungriga och klimatförändringarna drabbar de fattiga hårdast. Vi måste ta itu med dessa problem, men de får inte påverka våra ansträngningar att försöka nå millenniemålen, säger Ban Ki-moon i rapporten.

Antalet människor som lever i extrem fattigdom – på mindre än motsvarande åtta kronor om dagen – har minskat från 1,8 miljarder 1990 till 1,4 miljarder 2005. Siffrorna, som bygger på Världsbankens nya, högre uppskattningar av antalet fattiga i utvecklingsländerna, visar att om denna utveckling håller i sig så kommer världen som helhet att nå det övergripande millenniemålet om att halvera fattigdomen till 2015.* Enskilda regioner, som Afrika söder om Sahara, kommer dock inte i närheten av en så omfattande fattigdomsminskning.

Även de framsteg som har gjorts hotas av avmattningen i den globala ekonomin. Stigande priser på mat och olja i kombination med fallande priser på en del råvaror som är viktiga för utvecklings¬ländernas ekonomi, riskerar att förpassa 100 miljoner människor tillbaka under det globala fattigdomsstrecket. Afrika söder om Sahara och Sydasien – där de flesta av världens fattigaste lever – är särskilt känsliga för en global ekonomisk nedgång.

Det allvarliga läget förvärras av att de löften om en kraftig ökning av biståndet, inklusive en fördubbling av biståndet till Afrika, som världens rikaste länder gav så sent som 2005 inte ser ut att infrias. Det globala biståndet sjunker för andra året i följd, till stor del på grund av minskade skuldavskrivningar. Biståndet från OECD-länderna föll med 8,4 procent mellan 2006 och 2007. Men minst lika viktigt som att öka biståndet är det att utvecklingsländerna fortsätter att bekämpa korruption, stärka demokratin och satsa på social utveckling.

FN:s generalsekreterare har kallat stats- och regeringschefer till ett toppmöte i New York den 25 september för att diskutera vilka insatser som krävs – såväl ekonomiska som politiska – i arbetet med att nå millenniemålen. Förutom det övergripande målet om att halvera fattigdom och hunger till 2015 finns mål för att öka skolgång och jämställdhet, minska mödra- och barnadödlighet, stoppa smittsamma sjukdomar och miljöförstörelse, samt öka det globala samarbetet mellan rika och fattiga länder kring handel, bistånd och skulder.

– Vi har förlorat tid. Vi har missat möjligheter samtidigt som nya utmaningar gör vår uppgift ännu svårare. Det är nu vårt ansvar att komma ikapp – och se till att alla länder kan leva i en rikare, mer hållbar och jämlik värld, säger Ban Ki-moon.

Rapporten ger exempel på både framsteg och bakslag i arbetet för att nå millenniemålen:

Framsteg:

– 90 procent av barnen i utvecklingsländerna börjar skolan och målet om universiell grundskola är nu inom räckhåll överallt utom i Afrika söder om Sahara och Västasien. Flickor står för den största ökningen.

– Antalet dödfall i mässling har minskat med två tredjedelar sedan 2000 – från 757 000 till 242 000 fall – och med över 90 procent i Afrika sedan 1990, tack vare effektiva vaccinationsprogram.

– Skuldavskrivningar från rika länder och andra internationella långivare har lett till att utvecklingsländerna kunnat investera mer i social utveckling. År 2000 gick 12,5 procent av exportintäkterna till att betala lån och räntor – 2006 hade andelen sjunkit till 6,6 procent.

Bakslag:

– Mer än en halv miljon mödrar i utvecklingsländer dör i samband med graviditet eller förlossning varje år.

– En fjärdedel av barnen i utvecklingsländerna lider av undernäring.

– Hälften av den sammanlagda befolkningen i utvecklingsländerna – 2,5 miljarder människor – saknar fortfarande tillgång till sanitet, så som fungerande toalett.

– Mer än en tredjedel av den växande befolkningen i den fattiga världen lever i slumområden.

* För mer information om Världsbankens nya uppskattningar, som innebär att den globala fattigdomsgränsen satts vid 1,25 dollar om dagen enligt 2005 års prisnivå, se www.worldbank.org.

Läs mera on millenniemålsarbetet här: