Rio+20: Vad är hållbar utveckling?

I strävan mot en hållbar utveckling står människan i centrum. Hon har rätt till ett hälsosamt och rikt liv i samklang med naturen

(Princip 1 av Rio-deklarationen om miljö och utveckling, 1992)

Tre pelare för hållbar utveckling: Ekonomisk tillväxt, sociala framsteg och bevarandet av miljön.

Ekonomisk tillväxt bör baseras på en ekonomi som fungerar i samklang med naturen. Den kan komma till uttryck till exempel genom en effektiv användning av naturresurser, en energieffektiv produktionsprocess och möjligheten att återanvända slutprodukten. Ekonomin måste ta i beaktande att naturresurserna är begränsade och att de bör bevaras för kommande generationer. Enligt generalsekreterarens högnivåpanel för global hållbarhet bör kvinnornas roll inom ekonomin understrykas eftersom den är av högsta vikt för hållbar utveckling. Kvinnor utgör hälften av mänsklighetens kollektiva intelligens och deras deltagande i utvecklingen måste därför stödjas.

Sociala framsteg har sin kärna i människovärde. Detta betyder jämlikhet, rättvisa och solidaritet i samhället. I ett socialt hållbart samhälle känner människor att de kan påverka de beslut som berör dem. Social hållbarhet främjar social integration och motverkar social exklusion och utanförskap. Finlands förra president, Tarja Halonen, ledare för FN:s generalsekreterares högnivåpanel för global hållbarhet, har påpekat att människan måste placeras i centrum av hållbar utveckling. Utrotandet av fattigdom och främjandet av jämställdhet måste kvarstå som världssamfundets prioritet.

Naturvård och miljöskydd kräver att mänskligheten tar naturresursernas begränsningar i beaktande och att ekosystemets balans inte rubbas. Energifrågan är här den största utmaningen eftersom fossila bränslen står för 90 % av den nuvarande energiproduktionen. En ekologiskt effektiv produktion betyder att vi måste minska på utsläppen, återanvända, och styra samhället i en riktning där produktion och konsumtion utgör en mindre börda för miljön.

Jan Egeland on Rio+20

Målet med hållbar utveckling

Hållbar utveckling strävar till att sammanlänka socioekonomiska faktorer med miljön. Mänskligheten är beroende av naturresurser, men den nuvarande generationen kan inte sorglöst exploatera dem utan att ägna framtiden en tanke. Beslut som fattas idag kommer att påverka våra barns vardag på samma vis som föregående generationers beslut har påverkat och format den omgivning vi ser idag.

Vi måste även beakta det faktum att beslut som fattas lokalt kan få globala konsekvenser. Om luften förorenas i Nordamerika, påverkar det i sin tur luftens kvalitet i Asien. Bekämpningsmedel som använts i Argentina kan skada fiskebestånden utanför Australiens kust. Att arbeta för en mer hållbar framtid är därför på var och ens ansvar. Hur väl vi möter kommande utmaningar beror på hur väl vi balanserar sociala och ekonomiska mål samtidigt som vi tar miljön i beaktande. Industriell tillväxt har inte alltid gått hand i hand med naturvård och miljöskydd. Men om vi använder naturresurser på ett mer ansvarsfullt sätt bidrar det på lång sikt till att dessa resurser står tillgängliga för en hållbar industriell och ekonomisk tillväxt även för kommande generationer.