Generalsekretærens budskap på Den internasjonale kvinnedagen 2006

0
685

Kvinners rolle i beslutningstaking er temaet for dette årets internasjonale kvinnedag. Temaet har stor betydning for kvinners fremgang i hele verden, samt menneskehetens fremgang som helhet. Bejing-erklæringen stadfester at: ”styrking av kvinners posisjon og deres fullverdige deltakelse i alle samfunnets sfærer på basis av likhet, inkludert deltakelse i beslutningsprosesser og tilgang til makt, er fundamentalt for oppnåelsen av likhet, utvikling og fred.”

Det internasjonale samfunnet begynner endelig å fortså et vesentlig prinsipp, nemlig at kvinner i lik grad som menn rammes av det 21. århundrets utfordringer. Dette gjelder både økonomisk og sosial utvikling, samt fred og sikkerhet. Ofte rammes kvinner i enda større grad enn menn. Det er derfor riktig og nødvendig at kvinner deltar i beslutningstaking på alle områder, både med samme styrke og samme antall som menn.

Likeledes begynner verden å innse at den beste og mest effektive måten å fremme utvikling, helse og utdanning på, er gjennom å styrke jenter og kvinners posisjon i samfunnet. Jeg våger også å si at ingen annen politikk er viktigere med hensyn til forebygging av konflikt, eller i gjennforeningsarbeidet i etterkant av en konflikt.

Vi har grunn til å feire oppnådde resultater i kvinners representasjon over hele verden. Andelen kvinner i nasjonale parlamenter nådde en ny global rekord i januar i år. Det er nå 11 kvinnelige statsoverhoder fra alle kontinentene. Ytterligere har tre land, Chile, Spania og Sverige, likt antall kvinner og menn i regjeringen.

Men mye gjenstår. Den totale fremgangen går sakte. La oss huske at økningen i antallet kvinner i beslutningstaking ikke har skjedd av seg selv. Det er heller resultatet av institusjonelle og valgmessige initiativ, slik som fastsetting av mål og kvoter, i tillegg til partipolitiske målsettinger og iherdig mobilisering. Det er også resultatet av målfastsetting og planlegging for å forbedre balansen mellom arbeidslivet og livets realiteter.  Dette må tas seriøst av hvert eneste land og av FN.

På toppmøtet i 2005 erklærte verdens ledere at: ”kvinners fremgang betyr fremgang for alle”. La oss på årets internasjonale kvinnedag på nytt vie oss til å demonstrere sannheten i disse ord. La oss forsikre oss om at halvparten av verdens befolkning tar sin rettmessige del i verdens beslutningstaking.