Ledige stillinger og praksisplasser

0
1915
unworker.jpg

Jobbmuligheter innen FN-systemet

”Vi, de Forente Nasjoners folk, er fast bestemt på å redde de kommende generasjonene fra krigens svøpe, som to ganger i vår livstid har brakt umåtelig sorg til menneskeheten, og styrke troen på fundamentale menneskerettigheter og verdigheten og verdien til hvert enkelt menneske…” (FN-handvest)

For å oppfylle dette målet søker FN etter mennesker med de høyeste standarder av effektivitet, kompetanse og integritet, og organisasjonen forsøker også å oppnå balanse både mellom kjønnene og mellom organisasjonens medlemsland, og således et genuint mangfold.

 
Generell informasjon

unworker.jpgFN og FN-programmer organiserer og implementerer en rekke varierte aktiviteter og oppgaver. FNs arbeid omfatter derfor behovet ansatte med vidt forskjellig utdanning og erfaringer.

De følgende arbeidsområdene er noen av de organisasjonen rekrutterer innen: administrasjon, statistikk, sosial utvikling, informasjonsarbeid, bibliotek, juridisk arbeid, finans, oversetting, IT og økonomi. Suksessfulle søkere tilbys attraktive vederlagspakker og fordeler. Begynnerlønn baseres på akademiske og profesjonelle kvalifikasjoner, i tillegg til stillingens status. Grunnlønn settes av Generalforsamlingen. Det er også stillingsjusteringer som baseres på levekostnadene og valutakursene i det landet man er stasjonert i.

Uavhengig av arbeidsområde, bør ansatte på høyere nivå ha god kjenneskap til minst et annet språk enn engelsk. Arbeidsspråkene til Sekretariatet er engelsk og fransk. De offisielle språkene til FN er arabisk, kinesisk, engelsk, fransk, russisk og spansk.

FN forsøker aktivt å sikre en geografisk spredning i sin arbeidsstyrke. På samme måte ønsker organisasjonen likhet mellom kvinner og menn. Generalforsamlingen har derfor satt ned klare retningslinjer for blant annet å få ansatt flere kvinner og dermed nå målet om balanse mellom kvinner og menn.

Det er forskjellige måter å jobbe for FN på. Avhengig av personlige kvalifikasjoner og nivå på profesjonell erfaring finnes det forskjellige stillinger. FN-systemet inneholder en rekke forskjellige stillingsnivå, som General Staff (lokalt rekrutterte), UN volunteers (frivillige), Junior Professional Officers (JPOs – rekrutteres av respektive regjeringer, i Norge gjennom Utenriksdepartementet), og International Professionals (internasjonalt rekrutterte, fra nivå P1/P2 – P5). Hver enkelt av disse kan så deles inn i fixed term, limited duration og permanent contracts.

Når du først begynner å se etter en jobb innen FN-systemet avgjør din akademiske utdanning og profesjonelle erfaring hvilket nivå du kan søke på. Inngangsnivåene som P1/P2 og JPO krever alle en høyere universitetsgrad, men kun begrenset arbeidserfaring. For FN-voluntører og lokalt rekrutterte kreves det relevant arbeidserfaring. Praksis er ikke formelt en del av FN-systemet, og praktikanter er ikke ansatt av FN. Praksis kan derfor ses på som en mulighet til å få et nyttig innblikk i FNs arbeid.

Nasjonale og internasjonale kandidater med en høyere grad (master-grad eller doktorgrad), kjennskap til FN-språk samt omfattende arbeidserfaring kan søke på stillingene på høyere nivå, som internasjonalt rekrutterte P3-P5.

Praksisprogram

FN-organisasjonene tilbyr en rekke muligheter til å jobbe som praktikant. Praksisprogrammene tilbys vanligvis til universitetsstudenter som er i ferd med å gjennomføre en bachelor- eller mastergrad som er relevant til den aktuelle organisasjonen. Gjennom praksisprogrammet kan studenter få en god forståelse av viktige spørsmål som verden står overfor og lære om FNs arbeid.

Praksisprogrammene gir ikke bare organisasjonene mulighet til å jobbe med dyktige studenter som spesialiserer seg på forskjellige områder, men det gir også praktikanten en mulighet til å bruke teoretisk kunnskap på en mer praktisk måte. Praksisprogrammene varierer i lengde, men de fleste varer mellom to og seks måneder.

Fordi FN ikke har noe budsjett for å betale praktikanter, må alle kostnader ved praksisen betales av studenten selv eller gjennom stipend eller lignende fra det offentlige eller fra andre organisasjoner eller studieinstitusjoner.

Søknader sendes direkte til det kontoret du er interessert i.

Geneva Graduate Study Programme

For de som ikke har muligheten til eller ikke er interessert i praksisprogram, men fortsatt ønsker å lære mer om FNs arbeid, kan Geneva Graduate Study Programme være en mulighet.

Fokus for programmet varierer fra år til år, men FNs rolle og strategier i møtet med forskjellige krav og utfordringer blir tatt opp hvert år, og relateres til det årlige temaet. Deltakere i programmet studerer rollen FN spiller eller kan spille med å forsøke å få til multilaterale løsninger på globale spørsmål.

Kurset finner vanligvis sted i juli, og gir en god mulighet til å få dybdekunnskap om FNs arbeid. Du finner mer informasjon på denne nettsiden.

Stipend (fellowships)

Forskjellige FN-organisasjoner tilbyr også stipend for personer som driver med research som er relevant for organisasjonens arbeid. De fleste av disse stipendiatene er reservert for utviklingsland. Det finnes imidlertid også enkelte som er åpne for personer og institusjoner fra industrialiserte land. Les mer.

Junior Professional Officer (JPOs)

JPO-programmet er laget for å være en slags utdanning under arbeid for unge akademikere som ønsker å videreutvikle sin kunnskap og arbeidserfaring. Programmet sponses av den unge akademikerens egen regjering, og varer normalt i to år hvis kandidatens arbeid er tilfredsstillende.

Hovedpoenget med programmet er å gi unge, høyt utdannede personer muligheten til å videreutvikle forståelse og praktisk kunnskap som kreves i deres arbeidsfelt. JPO-programmet garanterer ikke arbeid innen FN etter at kontrakten utløpet. Enkelte svært dyktige personer har imidlertid fortsatt å jobbe i FN etter at JPO-kontrakten deres gikk ut.

Følgende kvalifikasjoner er nødvendige for å søke på en JPO-stilling:
– Universitetsgrad på masternivå.
– Utmerkede kunnskaper i engelsk, og ofte også i et annet FN-språk.
– Relevant arbeidserfaring (vanligvis ett til to år)
– Personlige egenskaper som tilpasningsdyktighet, kreativitet og evne til å jobbe godt under press
– Evne til å tilpasse seg nye miljøer og kulturer
– Ikke være eldre enn 32 år.

I Norge er det Utenriksdepartementet som tar hånd om alle søknader om JPO-stillinger. Du finner derfor informasjon om ledige stillinger på deres sider.

FNs voluntører

FNs voluntørprogram (UNV) ble opprettet av Generalforsamlingen i 1970 for å være en partner i utviklingsarbeid og hjelpeprosjekter verden over. I dag er det rundt 4.000 kvalifiserte og motiverte kvinner og menn fra rundt 140 nasjonaliteter som hvert år arbeider i utviklingsland som frivillige spesialister og feltarbeidere. Fordi FNs voluntørprogram er så bredt, finnes det en liste over rundt 110 ulike yrkesgrupper som benyttes i programmet.

FNs voluntørprogram deler kandidatene opp i forskjellige kategorier avhengig av utdanningsnivå og arbeidserfaring. Generelt sett må FNs voluntører har relevant arbeidserfaring, være minst 25 år gamle og ha noe akademisk eller teknisk utdanning. Imidlertid er det ulike krav for å være UNV Specialists, UNV International Field Worker, nasjonale UNV Specialists, nasjonale UNV Field Worker, UNISTAR-voluntør og TOKTEN-voluntør. For å få vite mer om UNV-systemet kan du se på deres hjemmeside.

Lokalt rekrutterte (General Staff)

General Staff består av lokalt rekrutterte personer som jobber på lokale eller regionale kontorer. Disse posisjonene fokuserer vanligvis på såkalte support-tjenester, som for eksempel administrasjon, teknisk eller IT-support, eller personaladministrasjon.

Som i mange andre FN-stillinger kreves det omfattende arbeidserfaring for å få slike stillinger. General staff-stillinger deles vanligvis opp i G2-G7, som igjen er inndelt i 11 underkategorier. Kategoriene baseres stort sett på hvor mye relevant arbeidserfaring man har.

Internasjonalt rekrutterte (International Professionals)

International Professionals er personer som er ansatt i en FN-organisasjon, og har minst en høyere universitetsgrad. De deles inn i kategorier fra P2 til P5, og inndelingen skjer basert på den enkeltes utdanning og arbeidserfaring. Disse stillingene rekrutteres fra et så vidt geografisk område som mulig, for at man skal oppnå en best mulig spredning i ansatte mellom de forskjellige medlemslandene.

FNs generelle politikk er å utlyse alle stillinger bortsett fra de på inngangsnivå (P2-P3). Stillinger å på inngangsnivå fylles kun gjennom opptaksprøver (competitive exams).

Når man søker på stillinger innen FN må et P11-skjema fylles ut. Du kan laste ned dette skjemaet her .
http://careers.un.org

Opptaksprøver

P1-P3 stillinger rekrutteres gjennom nasjonale opptaksprøver. Land som ikke er godt nok representert innen FN prioriteres når disse prøvene skal arrangeres.

Det er opptaksprøver for en rekke forskjellige stillingsområder, som administrasjon, økonomi, IT, finans, jus, bibliotek, statsvitenskap, informasjon, sosial utvikling og statistikk.

For å være kvalifisert til P1/P2-stillinger må man ha en universitetsgrad og være 32 år eller yngre. For P3-stillinger må kandidater ha en høyere universitetsgrad, minst fire års arbeidserfaring, og være 39 år eller yngre. Å snakke flytende engelsk eller fransk er nødvendig for alle disse stilingene. Alle som oppfyller disse kriteriene og tror på FNs mål og idealer oppfordres til å søke. Interesserte kan kontakte:

United Nations Examinations and
Tests Section Staff Development
Services Specialist Services Division
Office of Human Resources Management
Room S-2590 New York, NY 10017

FNs sekretariat søker høyt kvalifiserte mennesker fra blant annet Norge for ansettelse på inngangsnivå i FN (P2/P3-nivå). Norge er valgt ut blant de land hvor FN vil holde opptaksprøve i 2009 for saksbehandlerstillinger i sitt sekretariat. Grunnen er at Norge er underrepresentert i FN-sekretariatet.
Les mer.

Rekruttering for høyere stillinger

FN utlyser generelt alle ledige stillinger som er høyere enn de på inngangsnivå (P1-P2). For å vurderes til stillinger over dette, må kandidater ha en høyere universitetsgrad i tillegg til relevant arbeidserfaring. Normalt kreves det minimum seks års arbeidserfaring.
Sekretariatet har en liste over kvalifiserte kandidater for disse tjenestene. Interesserte kandidater kan kontakte:

United Nations
Staffing Support Section
Operational Services Division
Office of Human Resources Management
Room S-2475
New York, NY 10017


Ledige stillinger i FN-systemet i Brussel:
http://www.unric.org/en/un-system-vacancies-in-brussels