FN:s generalsekreterare efterlyser förnyelse av sociala kontrakt i ny rapport

Med syfte att återuppbygga ett förtroende och social sammanhållning bland FN:s medlemsstater, efterlyser António Guterres, FN:s generalsekreterare, förnyelse av sociala kontraktet i form av rekommendationer till medlemsstaterna.

Specifika rekommendationer är bland annat att hantera den så kallade ”infodemin” av desinformation, ta itu med skatteflykt, uppnå socialt skydd samt att reformera hur bruttonationalprodukt (BNP) mäts.

Rekommendationerna är en del av en rapport vid namn ”Vår gemensamma agenda”, som publicerades den 10 september. På FN:s 75-årsjubileum förra året efterfrågade medlemsstater generalsekreteraren att sammanställa rekommendationer kring hur den globala styrningen för nuvarande och kommande generationer kan stärkas.

I rapporten ger generalsekreteraren rekommendationer inom fyra breda områden.

Dessa inkluderar:

  • Att bekämpa ”infodemin” av desinformation genom att bekämpa ”kriget mot vetenskapen”, samt införa en global uppförandekod som främjar integritet inom offentlig information.
  • Att ta itu med skatteflykt, penningtvätt och olagliga finansiella flöden genom en ny gemensam struktur om finansiell integritet.
  • Att stärka vår förståelse kring mänskliga rättigheter, inklusive vårt liv online.
  • Att uppnå ett universellt socialt skydd, inklusive en universell hälso- och sjukvård som ska konkretiserades vid ett globalt toppmöte år 2025.
  • Att utrota våld mot kvinnor och flickor och säkerställa deras fulla och lika rättigheter och deltagande, inklusive i katastrofberedskap samt att stödja en global kampanj för att eliminera skadliga sociala normer.
  • Att bekämpa blinda fläckar i hur vi mäter framsteg och välstånd genom att införa åtgärder som kompletterar BNP och säkerställer att vinster inte uppnås på bekostnad av människor och planeten.

Vår gemensamma agenda bygger på många av de idéer som framkom under den årslånga globala lyssningsövning som genomfördes i samband med 75-årsjubileet. Under övningen deltog mer än 1,5 miljoner människor från alla 193 medlemsstater, vilka uttryckte ett starkt offentligt stöd kring internationellt samarbete och en framtida önskan om en effektivare, mer inkluderande och mer nätverksbunden multilateralism.

Rapporten ”Vår gemensamma agenda” sammanfattar viktiga idéer som framkommit under reflektionsprocessen och ger förslag på hur dessa kan vidareutvecklas.

Vår gemensamma agenda är en handlingsagenda, utformad för att stärka och påskynda multilaterala avtal – särskilt Agenda 2030 – och göra en påtaglig skillnad för människors liv.

Andra viktiga förslag inkluderar:

  • Transformativa åtgärder för att stärka utbildning, färdighetsträning och livslångt lärande, inklusive ett toppmöte för omvandling av utbildning 2022.
  • Utnämningen av ett särskilt sändebud för framtida generationer som ska verka som en röst för de 10,9 miljarder människor som förväntas födas under detta århundrade, liksom ett uppgraderat FN:s ungdomskontor.
  • Omedelbara steg för en global vaccinationsplan för COVID-19.
  • Stärkt beredskap för framtida globala chocker genom en nödplattform som automatiskt kan utlösas som svar på storskaliga kriser.

Ett framtida toppmöte kommer att sammankallas för att skapa ett samförstånd kring de mest kritiska globala frågor som det internationella systemet måste skydda och leverera – inklusive fred, klimatåtgärder som når utöver år 2030, digitala rättigheter samt den yttre rymden.