Generalsekreterarens budskap på den internationella dagen för biologisk mångfald

22 maj 2008

Denna Internationella dag är en påminnelse om hur viktig jordens biologiska mångfald är. Samtidigt är den en väckarklocka för att vi skall inse den oerhörda förlust som vi står inför då oersättliga arter utrotas snabbare än någonsin tidigare.

Jordbruket måste fungera som utgångspunkt då man börjar tackla detta problem. Dagens grödor och boskap speglar den inverkan som människans har. Och det är inga goda nyheterna. Omkring en femtedel av djurarterna riskerar att utrotas, i medeltal försvinner en art varje månad. Av de 7000 växtarter som människan odlat under jordbrukets 10 000 år långa historia, utgörs den mat som vi äter varje dag av endast 30. Att vi förlitar oss på så få arter för att livnära oss är en strategi som leder till förlust.

Klimatförändringarna kompliceras situationen ytterligare. Temperaturförändringar och ändrad nederbörd får katastrofala följder för grödorna. Enligt experter kommer dessa faktorer att leda till att södra Africa förlora uppemot 30 procent av sina majsodlingar före år 2030. Vårt bästa skydd är biologisk mångfald.

Boskapsuppfödning är en av de stora bovarna bakom klimatförändringen, den står för fler utsläpp än transportsektorn. Boskapsindustrin hotar dessutom den biologiska mångfalden. Omkring en femtedel av de landområden som tidigare var livsmiljöer för vilda djur och växter används idag för att föda upp boskap, dessa landområden kunde utgöra ett viktigt skydd i kampen mot klimatförändringens följder.

Man uppskattar att jordens befolkning kommer att öka med 50 procent före år 2050. I den sådan värld kan de ovanstående trenderna skapa hunger och undernäring samt utgöra en grogrund för fattigdom, sjukdom och konflikter.

Ur en utvecklings- och säkerhetsmässig synvinkel är det livsviktigt att bevara vår planets biologiska mångfald. Det räcker inte att enbart bibehålla den boskap och de växtarter som vi föder upp och odlar, utan vi måste även skydda de tusentals växter och djur som lever i skogar, hav och andra ekosystem för att jordens ekologiska balans skall bestå.

Vi måste engagera oss och stöda de initiativ som tas för att nå en lösning, till exempel den globala arbetsplan för genetisk mångfald (Global Plan of Action for Animal Genetic Resources) som antogs i september ifjol på ett möte som stöddes av FN. I maj i år kommer länderna som stöder konventionen om biologisk mångfald att mötas för att tillsammans med andra samarbetsparter intensifiera arbetet för att färre arter skall gå förlorade och för att nå det globala målet för år 2010.

Var och en av oss har något att vinna på ett fungerande ekosystem, en mångfald av arter och genetiska resurser, det upprätthåller liv överallt. Det är för sent att ändra på den skada som planeten redan tagit, men det är aldrig för sent att börja bevara det vi har kvar. Låt denna internationella dag för biologisk mångfald förena oss i detta arbete.