Generalsekreterarens budskap på Internationella telekommunikationsdagen

17 maj 2008

Ända sedan de tidigaste trumslagen har telegrafin, ”att skriva på distans” varit en bestående del av våra liv och en teknik som ständigt utvecklats. Möjligheten att snabbt kunna skicka information över långa avstånd och därmed överbrygga tids- och rumsavstånd, har märkbart breddat människans möjligheter, allt från att skicka personliga meddelanden och genomföra komplicerade ekonomiska transaktioner till livsviktiga medelanden gällande krig och fred. Den Internationella telekommunikationsdagen noterar den roll kommunikation och information har i dagens samhälle för att möjliggöra och förändra det vi gör, samt lyfter fram vårt universella behov av att kommunicera och samarbeta över gränser.

Den 17 maj 1865 grundades även den Internationella Telekommunikationsunionen (International Telecommunication Union, ITU). Då hade idén om att skicka elektroniska signaler över kablar redan fått i gång en dramatisk kedjereaktion där flera olika tekniker tävlade sinsemellan. ITU skapades för att möta ett växande behov av ett internationellt regelverk och organisationen har sedan dess spelat en central roll för att förena människor, denna utmaning fortsätter än idag med nya 3G mobiltelefoner och bredbandsteknologier.

Men trots det är kommunikationsteknologin inte universell och den har inte gagnat alla. Toppmöten om Informationssamhället (The World Summit on the Information Society) ordnades i Genève år 2003 och i Tunis år 2005 och båda dessa möten betonade informations- och kommunikationsteknologins betydelse för utvecklingen. De uppmanade även medlemsländerna att bygga globala ”omfattande, människocentrerade och utvecklingsorienterade informationssamhällen” genom att dela med sig av information och kunskap.

Toppmötet uppmanade även medlemsländerna att ta itu med de särskilda behov som handikappade eller utsatta grupper har. Temat för årets Internationella dag är ”förena de handikappade” och syftet är att lyfta fram vikten av att göra informationsteknologin tillgänglig för alla handikappade. Uppskattningsvis 650 miljoner människor i världen lever med ett handikapp, om man dessutom räknar med deras familjer, påverkas nästan två miljarder människor av ett handikapp, det är nästan en tredjedel av världens befolkning.  Vi måste komma ihåg att vem som helst av oss kan handikappas när som helst.

Vi måste ändra attityderna och vårt förhållningssätt gentemot handikappade personer och vi måste se till att deras grundläggande fri – och rättigheter förvekligas. Det innebär även rätten för de handikappade att fullt delta i informationssamhället, att komma med idéer och initiativ.

Det här innebär en betydande utmaning, men vi måste finna kreativa lösningar, vilket även innebär att vi måste utveckla nya teknologier och göra det lättare för alla att få tillgång till informationsteknologi. Jag uppmanar beslutsfattare och ledare inom näringslivet att snabba på den tekniska och vetenskapliga forskningen som strävar till att skapa nya teknologier som är omfattande och som vi alla har tillgång till.

På denna dag, låt oss hålla fast vid och stöda de ledande principerna i handikappkonventionen och låt oss samarbeta för att ge alla människor en jämlik möjlighet att åtnjuta de möjligheter som redan finns och dem som komma skall i vår ständigt förändrande värld.