Hur mycket vatten har du ätit idag?

Renfilé

Renfilé

Den internationella vattenveckan, World Water Week, gick av stapeln den 26.-31 augusti under temat ”vatten och livsmedelstrygghet”. Som generaldirektören för FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO, José Graziano da Silva, sade i sitt tal under öppningsceremonin: ”Det finns ingen livsmedelstrygghet utan tryggad vattenförsörjning”.

Veckans fokus låg på effektiv vattenförbrukning i livsmedelsproduktionen i samband med hälsa, stadsplanering och grön ekonomi. Enligt FAO:s uppskattningar går 30 % av all producerad mat – vilket motsvarar 1,3 miljarder ton – förlorad varje år i olika skeden av produktionskedjan, eller ”mellan åkern och gaffeln”. Därför är det också av största vikt att vi minskar på vattenspillet för en mer hållbar livsmedelsproduktion.

 

 FN:s livsmedelsorgan har lanserat ett ramprogram som kommer att kämpa för förbättrad livsmedelstrygghet genom att just effektivera vattenförbrukningen inom jordbruket och minska på spillet. Målet är att främja metoder som förbättrar hanteringen av vatten genom bl.a. modernisering av bevattningssystem, återanvändning av vatten och avfallsvatten samt förvaring av regnvatten på farmer för att minska riskerna vid torka.

Vattenveckans huvudanförande hölls av Lakshmi Puri, vicechef för UN Women. Puri underströk det faktum att tillgång till vatten illustrerar ojämlikheten mellan män och kvinnor. Kvinnorna har huvudansvaret för att samla och hämta vatten, oavsett om de lever på landsbygden eller i storstädernas slum. Det uppskattas att kvinnor på global nivå spenderar mer än 200 miljoner timmar per dag med att hämta vatten. Detta har effekter på såväl deras hälsa som utbildning, och minskar deras möjligheter att förtjäna pengar på andra vis.

”Alltför ofta är kvinnor och flickor oproportionerligt berörda av bristen på tillgång till vatten, och även om kvinnorna bär den största bördan för vattenförsörjningen är deras deltagande i beslutsprocesserna om vatten och vattenresurser mycket lågt. Detta resulterar inte bara i skevt beslutsfattande baserat på bristfällig information, det hotar även kvinnors mänskliga rättigheter”, sade Puri.

Idag har människor bättre tillgång till telefoner än toaletter. Kvinnor och flickor är speciellt utsatta då det gäller otillräckliga sanitetsmöjligheter, och enligt SIWI (Stockholm International Water Institute) orsakar bristen på toaletter nästan 194 miljoner dagars frånvaro från skolan. För kvinnor och flickor är tillgång till rena toaletter en fråga om värdighet och trygghet.

SIWI poängterar att människor i Sverige använder sig av rent vatten för att spola sina toaletter samtidigt som nästan 8000 barn dör varje år på grund av vattenrelaterade sjukdomar. Ett av delmålen för FN:s millenniemål är att halvera antalet människor som saknar tillgång till rent vatten och sanitet före 2015. Detta mål har förblivit relativt osynligt och kommer inte att uppnås förrän långt fram i framtiden.

Trots vattenveckans viktiga meddelande kritiserades evenemanget i olika medier efter att det multinationella företaget Nestlé fungerat som veckans främsta sponsor och vattenveckans deltagare serverades Vittel-vatten på flaska – trots att Stockholms kranvatten är bland de renaste i världen.