MILLENNIEMÅLEN

MDG banner in Swedish

MDG banner in Swedish

Vad är millenniemålen?

Vid millennietoppmötet år 2000 undertecknades 189 av världens stats- och regeringschefer en internationell, gemensamt överenskommen dagordning för global utveckling genom Millenniedeklarationen. Den består av åtta mål och under målen finns arton delmål samt ett antal mätindikatorer.

 • Fattigdom och hunger ska halveras till 2015
 • Alla barn ska gå i grundskola 2015
 • Jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas
 • Barnadödligheten ska minska med två tredjedelar till 2015
 • Mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelar till 2015
 • Spridningen av hiv/aids, tbc, malaria och andra sjukdomar ska hejdas till 2015
 • En miljömässigt hållbar utveckling ska säkerställas till 2015
 • Globalt samarbete genom ökat bistånd, rättvisa handelsregler och lättade skuldbördor i utvecklingsländerna

Millenniedeklarationen slår fast att global utveckling kräver en helhetssyn. Målen handlar inte bara om fattigdom utan om insatser för utbildning, hälsa, hållbar utveckling och biologisk mångfald.
För arbetet att nå målen har man identifierat fyra olika områden: uppföljning, analys, kampanj och mobilisering samt operationella aktiviteter.

Förenta Nationernas Millenniedeklaration
Deklarationen om FN:s roll i det nya millenniet som världens stats- och regeringschefer enades om under Millennietoppmötet i New York i september 2000.

Läs mera om Millennietoppmötet i New York i September 2010.

Resultat

Utvecklingen går framåt på många håll, men alldeles för långsamt och mycket ojämnt fördelad mellan olika länder och även inom länder. Några länder har redan nått vissa av målen medan andra utvecklas långsamt eller till och med ser en försämrad utveckling.

I 2010-års millenniemålsrapport, Millennium Development Goals Report 2010, framgår att sen globala ekonomiska krisen har slagit hårt mot arbete och löner runt om i världen men att krisen inte ser ut att hota målet om att halvera världens fattigdom. Rapporten visar att barna- och mödradödligheten har minskat, att allt fler barn börjar skolan och att kampen mot malaria, tbc och hiv/aids gett resultat. Men rapporten konstaterar också att utvecklingen inte går tillräckligt snabbt och den ekonomiska tillbakagången fortsätter att hota tidigare gjorda framsteg.

En rapport från FN:s utvecklingsprogram UNDP, presenterad i juli 2010, innehåller en handlingsplan med åtta punkter för hur millenniemålen ska nås. Tanken är att rapporten ska ligga till grund för kommande möten och överläggningar – framförallt under millenniemålstoppmötet den 20-22 september
 

 • Stöd till nationellt driven utveckling och effektivare samhällsstyrning
 • Jobbskapande tillväxt som kommer de fattigaste till del
 • Ökade offentliga investeringar inom utbildning, hälsa, vatten och sanitet samt infrastruktur,
 • Riktade insatser som skapar arbetstillfällen och stärker det sociala skyddsnätet,
 • Förbättrade möjligheter för världens flickor och kvinnor
 • Ökad tillgång till grön energi
 • Ökade möjligheter till fattiga länders egenfinansiering
 • Infriade löften om mer och bättre bistånd, rättvisare handelsregler och skuldavskrivningar

Mera information

  Läs mera om hur du engagera dig i arbetet för att nå Millenniemålen