Svenskt bistånd till sju länder avslutas

UN Photo: / John Isaak

UN Photo: / John Isaak

30.12.2013 – Sida kommer att avveckla biståndet till sju länder från och med årsskiftet. Sedan 2009 har det svenska biståndet till Namibia, Sydafrika, Botswana, Indien, Indonesien, Kina och Vietnam bedrivits genom så kallad aktörssamverkan. Nu är förhoppningen att relationerna ska leva vidare utan biståndsmedel.

Vid årsskiftet avslutar Sverige biståndssamarbetet – beslutet att koncentrera svenskt bistånd till färre länder togs redan 2007 och fokus ligger på att rikta bistånd från medelinkomstländer till låginkomstländer.

Det traditionella utvecklingssamarbetet med de sju länderna omvandlades hösten 2009 till ett bredare samarbete kallat aktörssamverkan. Fokus har legat på att bredda och fördjupa relationerna mellan Sverige och länderna inom bland annat handel och det civila samhället. Från svensk sida finns ett intresse för att relationerna med länderna ska bestå även utan biståndsmedel.

– Regeringen har uttryckt att Sverige kommer att verka för att bland annat öka det kommersiella utbytet, berättar Åsa Hedén, chef för selektivt samarbete på Sida i ett pressmedelande.

Flera av biståndsprojekten har pågått under många decennier. Indien har fått svenskt bistånd ända sedan 50-talet.

– Jag tycker det är rätt att Sverige ur ett biståndsperspektiv nu lämnar Indien. Många av insatserna har varit bra, exempelvis för flickors/kvinnors hälsa och för miljön, och jag är övertygad om att samarbetet kommer att fortsätta att utvecklas länderna emellan, säger Jan Essner, mångårig medarbetare och landstrateg på Sida.

Han tycker också att det är rätt att Sverige avslutar biståndssamarbetet med Vietnam.

– Sverige har varit en viktig och betrodd partner som gett stöd till särskilt känsliga områden som korruptionsbekämpning. Förhoppningsvis kan Sverige spela en fortsatt viktig roll i framtida samarbeten inom demokrati och mänskliga rättigheter.

Källa: SIDA