UNDP:s årsredovisning 2009

Under rubriken "Att leva upp till åtagandena" berättar FN:s utvecklingsprogram UNDP i sin årsredovisning 2009 om organisationens arbete det senaste året och vilka utmaningar man ser framöver.

Rapporten fokuserar på hur UNDP fortsätter att stödja utvecklingsländerna under den ekonomiska krisen, samtidigt som Millenniedeklarationens värderingar alltjämt utgör kärnan i verksamheten.

UNDP finns på plats i nästan alla världens utvecklingsländer för att – tillsammans med länderna själva – stärka demokratin, bekämpa fattigdomen, förebygga och lösa konflikter och kriser samt arbeta mot miljöförstöring och klimatförändringar.

Årsredovisningen 2009 lyfter speciellt fram organisationens insatser inom områden som ligger nära FN:s millenniemål, till exempel fattigdomsbekämpning, miljöfrågor och hållbar utveckling.

Läs mera om UNDP på svenska.