Fornybare energikilder kan endre klimasituasjonen

80 % av verdens befolkning er avhengig av importert fossilt brensel. Det tilsvarer 6 milliarder mennesker. Men fornybare energikilder er tilgjengelige i alle land, og det gjenstår å utnytte potensialet fullt ut. 

IRENA ser for seg at 90 % av verdens elektrisitet skal komme fra fornybare energikilder innen 2050, noe som vil bidra til økonomisk mangfold, jobbskaping og fattigdomsbekjempelse.

Fornybar energi er den mest kostnadseffektive energikilden globalt sett. Prognoser tyder på at denne typen energi kan levere 65 % av verdens elektrisitet innen 2030, og bidra til en 90 % avkarbonisering av kraftsektoren innen 2050.

Fornybar energi skaper også arbeidsplasser og forventes å passere fossilt brensel i sysselsetting innen 2030. I tillegg gir overgangen til fornybar energi store helsemessige fordeler, ettersom den reduserer luftforurensningen fra fossilt brensel, som er ansvarlig for over 13 millioner unngåelige dødsfall årlig.

Til tross for startkostnadene viser det seg at fornybarinvesteringer er økonomisk levedyktige, noe som kan gi besparelser på opptil 4,2 billioner dollar årlig innen 2030, samtidig som de bidrar til robusthet og energisikkerhet.

«En rettferdig, rimelig og snarlig overgang fra skittent fossilt brensel til ren energi er avgjørende for å unngå det verste klimakaoset og fremme bærekraftig utvikling», sier FNs generalsekretær António Guterres i sitt budskap på den internasjonale dagen for ren energi 26. januar.

I en verden som sliter med klimaendringene, spiller ren energi en viktig rolle for å redusere utslippene, og den kan også komme lokalsamfunn som mangler tilgang til pålitelige energikilder til gode.

«Den kan rense forurenset luft. Dekke det økende energibehovet. Sikre forsyninger, og gi milliarder av mennesker tilgang til rimelig strøm – og dermed bidra til at alle får tilgang til elektrisitet innen 2030. Alt dette samtidig som vi sparer penger og redder planeten», sier Guterres.

Typer fornybar energi

Fornybar energi kommer fra naturlige kilder som etterfylles raskere enn de forbrukes, for eksempel sollys og vind. Fossilt brensel (kull, olje, gass) er ikke fornybart, det tar millioner av år å danne det, og forbrenning av det gir skadelige utslipp. Fornybar energi er nå billigere og skaper tre ganger så mange arbeidsplasser som fossilt brensel i de fleste land.

Hvilke typer fornybar energi finnes i dag?

Solenergi utnyttes gjennom solcellepaneler eller solkonsentrasjonsspeil. Panelene er kostnadseffektive og har en levetid på ca. 30 år.

Vindenergi utnytter bevegelsesenergi fra luft i bevegelse ved hjelp av turbiner på land (onshore) eller i sjø- eller ferskvann (offshore).

Vannkraft utnytter energi fra vann som beveger seg fra høyere til lavere nivåer. Det er den største energikilden i elektrisitetssektoren, men står overfor utfordringer som følge av klimabetingede tørkeperioder.

Havenergi utvinnes fra kinetisk og termisk energi i sjøvann, særlig bølger og strømmer, og er fortsatt en energikilde i en tidlig utviklingsfase.

Bioenergi produseres av organiske materialer (biomasse) som trevirke, avlinger og organisk avfall til varme, kraft og biodrivstoff. Bioenergi fører til klimagassutslipp, men i mindre grad enn fossilt brensel som kull, olje og gass. Derfor bør bruken av bioenergi begrenses på grunn av potensielle negative miljøkonsekvenser, blant annet avskoging.

Å investere i solcellepaneler til private hjem er en effektiv og kostnadsvennlig løsning på lang sikt som også fungerer i overskyet vær. Bilde: Unsplash / Bill Mead

De nordiske landene og deres satsing på fornybar energi

Kapasiteten for fornybar energi i de nordiske landene har vokst jevnt og trutt de siste årene. Kildene hvor mesteparten av den fornybare energien kommer fra, varierer fra land til land. I Danmark satses det mest på vindkraft, i Norge på vannkraft, mens Sveriges største forbruk av fornybar energi kommer fra biodrivstoff.

Island er det landet som har den høyeste andelen fornybar energi i sitt totale energibudsjett, med ca. 85 % innenlands. I 2016 bidro geotermisk energi med 65 %, mens vannkraft sto for 20 %.

Vitenskapen er klar: Hele verden må følge etter

Verden er ikke i rute for å nå FNs bærekraftsmål 7 (SDG7), som har som mål å sikre tilgang til rimelig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle innen 2030. Fornybare energikilder – som finnes i overflod rundt oss – etterfylles av naturen og slipper ut lite eller ingen klimagasser eller forurensende stoffer i luften. For å begrense klimaendringene må vi slutte å være avhengige av fossilt brensel og investere i alternative energikilder.

«Jeg gleder meg over oppfordringen fra landene på COP28 om å tredoble kapasiteten for fornybar energi innen 2030. Jeg er overbevist om at utfasing av fossilt brensel ikke bare er nødvendig, men uunngåelig», sier Guterres.

Les mer

What is renewable energy

Climate Change

Renewable energy in Scandinavia – Statistics 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19