Generalsekretærens budskap på Den internasjonale dagen for funksjonshemmede

0
647

Årets internasjonale dag for funksjonshemmede fokuserer på sammenhengen mellom funksjonshemming, menneskerettigheter og utvikling.

Funksjonshemmede personer er verdens største minoritetsgruppe. De er forholdsmessig fattige, er mer utsatt for arbeidsledighet og har høyere dødelighetsrate enn resten av befolkningen. Alt for ofte mangler de tilgang til sivile, politiske, sosiale, kulturelle og økonomiske rettigheter.

I mange år har funksjonshemmedes rettigheter blitt oversett. I det siste har dette blitt forandret og man har oppnådd fremgang som gjør at funksjonshemmede kan delta i og dra nytte av utvikling over hele verden. Men mye gjenstår før man oppnår full integrasjon.

Likeverdig deltakelse krever ikke bare at man bryter ned miljømessige, sosiale og rettslige hindre som marginaliserer funksjonshemmede mennesker. Det betyr også å skape arbeidsplasser og gjøre utdanning, informasjon, helse og andre tjenester like tilgjengelig for dem som for alle andre.

En hel del beror på de nåværende forhandlingene om den internasjonale konvensjonen for beskyttelse og fremming av funksjonshemmedes rettigheter og verdighet. Jeg støtter arbeidet til denne ad-hoc komitéen, og håper at forhandlingene fører frem til en vellykket konklusjon.

På merkedagen for internasjonal dag for funksjonshemmede, la oss huske på at samfunn som overser integrasjonen av funksjonshemmede går glipp av verdifulle bidrag. La oss opprettholde forpliktelsen til like rettigheter for funksjonshemmede og for deres fulle deltakelse i økonomisk, sosialt og politisk samfunnsliv.