Kvinner fortsatt underrepresentert i realfag

I løpet av de ti siste årene har målrettet innsats fra verdenssamfunnet ført til store fremskritt hva gjelder jenters utdanning. Men betydelige kjønnsforskjeller finnes fortsatt innen forskning, teknologi, interiørvitenskap og matematikk. I dag er under 30 % av verdens forskere kvinner, og kun 30 % av alle kvinnelige studenter velger sin studieretning blant realfagene.

Kjønnsforskjellene i realfag viderefører eksisterende forskjeller i status og inntekt mellom kvinner og menn, og siden mange av fremtidens jobbmuligheter er å finne innen realfaglige sektorer, vil problemene underrepresenteringen fører med seg bare øke om ikke noe gjøres for å redusere kjønnsforskjellene.

Hvorfor er kvinner såpass underrepresentert i realfagene?

Ifølge forskningen skyldes den lave kvinneandelen både de kjønnsforestillingene jenter vokser opp med, og de læringsprosesser de ble utsatt for på skolen. Jenters holdninger til realfag blir i svært stor grad påvirket av foreldre og øvrig familie, men også bestemte holdninger i samfunnet har sitt og så for at jenter engasjerer seg lite for realfag.

Studier har avdekket at allerede fra ung alder, oppmuntres flere gutter enn jenter til å delta på realfaglige aktiviteter . Jenter vokser ofte opp med troen på at realfag er «maskuline» emner, og at gutter har et større naturlig anlegg for realfag enn det jenter har. Slike forestillinger kan skade jenters tillit til egne evner og interesse av å engasjere seg i realfag. Tiltro til egne evner og en tilhørighetsfølelse er nødvendig om jenter skal interessere seg for realfag, men i klasserommet blir slike kjønnsforestillinger ofte forsterket, heller enn utfordret.

Hva kan gjøres for å øke kvinneandelen i realfaglige sektorer?

Utdanning og likestilling er en viktig del av FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling. Begge er egne, distinkte mål, men de fungerer også som verktøy for å oppnå de andre bærekraftsmålene. Forskning og andre realfag er også avgjørende om man skal finne løsningene som trengs for å sikre bærekraftig utvikling. Om flere kvinner får en karriere innenfor realfaglige områder, vil det kunne føre til en fremvekt av nye og kreative tenkemåter.

For å styrke kvinner og jenters deltakelse i realfag, har FNs Generalforsamling erklært at 11. februar hvert år skal markeres som Den internasjonale dagen for kvinner og jenter innen forskning.

Om kjønnsforskjellene innen realfag skal reduseres, må jentenes interesse for forskning stimuleres allerede i tidlig barndom, både av familien og av storsamfunnet. Skadelige stereotyper må tilbakevises, og lærere må få trening i oppmuntre jenter til å satse på en realfaglig karrierevei. Kvinnelige realfagslærere har vist seg å ha en positiv innflytelse på jentenes prestasjoner, og veilederordninger har hatt en særlig gunstig innvirkning på jenters lidenskap for realfag. Slike forbedrer jenters tiltro til egne evner, og øker deres kunnskaper om realfaglige karriereveier. På denne måten kan en ‘vitenskapelig identitet’ vokse frem hos jenter, og formidle et budskap om at realfag er for alle.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19