Norge styrker støtten til IOC-UNESCO

Norge har forpliktet seg til å styrke sitt samarbeid med UNESCOs mellomstatlige oseanografiske kommisjon (IOC-UNESCO) gjennom en ny avtale som ble kunngjort under FNs klimakonferanse COP28 i Dubai den 4. desember 2023. Denne avtalen bekrefter Norges vedvarende engasjement for å fremme FNs tiår for havforskning for bærekraftig utvikling 2021-2030 og kapasitetsutvikling. 

Økonomisk støtte til havforskning 

Norge vil bidra med en betydelig sum på 11,5 millioner norske kroner (ca. 1,1 millioner amerikanske dollar) for å støtte UNESCO i mobiliseringen av havforskning og kunnskapsbaserte løsninger. Dette initiativet tar sikte på å fremme FNs 2030-agenda og bærekraftsmålene, samt å støtte implementeringen av IOC-UNESCOs strategi for kapasitetsutvikling i ulike regioner. 

Konkrete initiativer for Havtiåret 

En del av denne støtten vil rettes mot konkrete initiativer som skal gjennomføres i løpet av det kommende året, spesielt innenfor rammene av Havtiåret 2021-2030. Disse initiativene inkluderer: 

Implementering av Ocean Decade Africa Roadmap: Støtte til gjennomføringen av Ocean Decade Africa Roadmap gjennom Africa Taskforce, med mål om vedvarende fremgang mot målene. 

Engasjement i havtiårskonferansen 2024: Aktiv deltakelse fra afrikanske partnere i den kommende havtiårskonferansen, inkludert et flaggskiparrangement i afrikansk regi for å fremme inkludering og samarbeid. 

Kapasitetsutviklingsinitiativ for tiårstiltak: Støtte, veiledning, og opplæring for utformingen av fremtidige tiårstiltak i Afrika og små utviklingsøystater i Karibia. 

Global Network Support for Early Career Ocean Professionals: Støtte til ECOP-noder i små øystater under utvikling i Afrika og Karibia for å fremme utvikling og samarbeid blant unge fagfolk på havrelaterte områder. 

Operasjonalisering av flaggskipprogrammet for bærekraftig havplanlegging: Videreutvikling og operasjonalisering av havtiårets flaggskipprogram for bærekraftig havplanlegging, med planlagt lansering på Ocean Decade-konferansen i Barcelona i 2024. 

Norads støtte og langsiktig engasjement 

Norad, gjennom Direktoratet for utviklingssamarbeid, vil forvalte en betydelig del av den totale støtten og bidra med 10 millioner norske kroner til FNs havtiår 2021-2030 og til kjerneprogrammer i IOC-UNESCO. Dette inkluderer spesifikke tiltak rettet mot å øke antallet samfunn som er anerkjent som «tsunamiklare» og en pilot i Karibia-regionen for IOC-UNESCOs Ocean Best Practices-prosjekt. 

Kontinuerlig støtte fra Norge 

Norge har tradisjonelt vært en ledende støttespiller for IOC-UNESCO og har aktivt engasjert seg i Havtiåret fra starten. Inkludert utviklingen av en nasjonal handlingsplan og etableringen av en nasjonal tiårskomité. Norge er også stolt medlem av Ocean Decade Alliance. Statsminister Jonas Gahr Støre har akseptert rollen som beskytter for alliansen. 

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim understreker Norges stolthet over å støtte IOC-UNESCO. Deved enerkjenner  hun den stadig viktigere rollen de spiller på klimaområdet. Der kunnskap om havene er avgjørende for å oppnå matsikkerhet og bærekraftig utvikling. 

Denne fornyede og økte støtten understreker Norges engasjement for internasjonalt samarbeid. For å møte utfordringene og mulighetene knyttet til vårt felles havmiljø. Vladimir Ryabinin, eksekutivsekretær i IOC og assisterende generaldirektør i UNESCO. Uttrykker oppriktig takknemlighet til Norge for deres lederskap og vedvarende støtte. Noe som spiller en avgjørende rolle for å realisere målene for Havforskningstiåret og fremme IOC-UNESCOs sentrale programarbeid. 

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19