Pandemiens æra skyldes mennesker

Risikoen for pandemier øker stadig med mer enn fem nye virus hvert år. Alle disse er potensielle pandemier. Dette konkluderer en ny rapport fra «Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

Den nye rapporten advarer om en «æra av menneskeskapte pandemier.» Sykdommene er i hovedsak koblet opp mot klimaforandringer og tap i biologisk mangfold som følge av menneskelig aktivitet.

Det estimeres at det florerer opp mot 1.7 millioner uoppdagede virus globalt, hvor over halvparten har pandemipotensiell karakter. Dette truer økonomier, samfunn og mennesker over hele verden.

Ikke skyld på dyrene

Dyr som flaggermus, rotter og fugler er typiske bærere av skadelige virus. Endog har jo mennesker levd side om side med disse dyrene i århundrer uten å være nevneverdig plaget av pandemier – så hvorfor denne nye økningen?

Det viser seg at den økte pandemitrusselen skyldes menneskelig ressursutnyttelse av naturen. Dyrelivet er altså ikke den eneste pådriveren.

Menneskelig aktivitet som forstyrrer naturlig interaksjon mellom dyr og deres mikrober har mye av skylden for «pandemiens æra.» Tap av biologisk mangfold og overutnyttelse av naturen fører til at dyrelivet tilpasser seg en hverdag i et menneskedominert landskap. Videre er de voldsomme klimaforandringene også bidragsytere til de nye økosystemene med nye kontaktmønstre og omgang.

Dette er Antropocen perioden

Jorden befinner seg i dag i den geologiske perioden kalt Antropocen. Den farlige kombinasjonen av klimaforandringer, tap i artsmangfold, pandemier og skadelig menneskelig aktivitet har påvirket jordens naturlige utvikling.

Langt fra å være en historie hvor menneskeheten utnytter naturen er Antropocen et uttrykk for menneskenes skadeliggjøring av jordens balanse. Perioden belyser et kaotisk kapittel i jordens historie, som avslutningsvis vil representere slutten på menneskelivet slik vi kjenner det.

Photo: UN John Isaac

Når menneskeheten utfordrer den naturlige balansen rokker vi også ved ideen om kultur og natur. Ingen menneskelig aktivitet kan i dag vurderes uten å ta miljøet i betraktning. Ved å adressere de utfordringene jorden står ovenfor må all adferd sees i en større sammenheng.

Hvordan unnslippe pandemiens æra?

Ifølge IPBES rapport kan pandemirisikoen betydelig reduseres dersom menneskelig aktivitet skifter fokus fra utnyttelse til bevaring. Kun gjennom bærekraftig utvikling kan vi reversere de skadelige effektene av de nye økosystemene, og redusere interaksjonen mellom mennesker og dyr i dette rammeverket.

«Det faktum at menneskelig aktivitet har så fundamentalt forandret miljøet behøver ikke resultere i et negativt utfall. Det beviser også at vi gjennom positiv påvirkning kan rette på utvklingen,» sa Dr. Peter Daszak som ledet IPBES rapporten.

Med dette som utgangspunkt oppfordrer rapporten til lanseringen av mellom-statlige samarbeidsprosjekter myntet på å redusere pandemirisikoen. Gjennom globalt samarbeid kan man avdekke utsatte områder og sammen arbeide for en bærekraftig utviklingen av menneskeheten og naturen i en balansert symbiose.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19