Norges utviklingsminister Tvinnereim til FNs Generalforsamling

Under en tale fra Norges utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim til FNs Generalforsamling, fremhevet hun kritiske globale spørsmål og Norges innsats for å håndtere dem. Hun understreket situasjonen som er skapt av Russlands uprovoserte og ulovlige krig mot Ukraina, sammen med risikoen knyttet til Russlands okkupasjon av Europas største kjernekraftverk. Hun berørte også Norges initiativer for å bekjempe klimaendringer, støtte utviklingsland og fremme fred og dialog i ulike regioner. 

Kjernen i uttalelsen til minister Tvinnereim dreide seg om følgende nøkkelområder: 

Russisk Aggresjon mot Ukraina: Dype bekymringer angående Russlands handlinger i Ukraina. Fordømmelse av Russlands forsøk på å nekte Ukrainas rett til å eksistere gjennom en uprovosert og ulovlig krig. Fremhevelse av den alvorlige risikoen for en kjernekraftulykke på grunn av okkupasjonen av Europas største kjernekraftverk. 

Global Økonomisk Innvirkning: Krigen i Ukraina har hatt alvorlig negativ innvirkning på den globale økonomien. 

Klimaaksjon: Norge er forpliktet til å redusere sine utslipp med minst 55 prosent innen 2030 sammenlignet med nivåene fra 1990. Norge investerer tungt i havvind, karbonfangst og -lagring som en del av innsatsen for å bekjempe klimaendringer. 

Støtte til Utviklingsland: Norge har gitt betydelig økonomisk støtte til tropisk regnskog (5 milliarder dollar) og bidrar også med 500 millioner dollar for å håndtere matvaresikkerhetsproblemer som oppstår som følge av globale konsekvensener av krig. 

Biodiversitet og Sjørett: Avtalen om biodiversitet utenfor nasjonal jurisdiksjon som bevis på FNs konvensjon om havrettens evne til å tilpasse seg til stadig skiftende utfordringer. 

Pandemiberedskap: COVID-19 tjente som en global vekker, som understreket behovet for bedre beredskap for pandemier. Uttrykte støtte for en pandemiavtale ved Verdens helseorganisasjon (WHO) for å sikre bedre beredskap for fremtidige pandemier. 

Konfliktforebygging: Det internasjonale samfunnet har ofte undervurdert verdien av konfliktforebygging. Norge understreket viktigheten av dialog i diplomati og ønsket velkommen fornyet regional dialog i Midtøsten, sammen med tegn på de-eskalering og intensivert diplomatisk innsats i regionen. 

Fredsarbeid i Israel og Palestina: Norge forblir forpliktet til å søke fred mellom israelere og palestinere, selv i lys av bekymringsfulle utviklinger. På 30-årsdagen for Oslo-avtalene oppfordret Norge til større innsats for å skape en levedyktig palestinsk stat. 

Fred i Colombia og Afrikas Horn: Norge uttrykte støtte for fredsavtalen med Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) og pågående forhandlinger mellom regjeringen og National Liberation Army (ELN). Norge opprettholder også sitt engasjement i Afrikas Horn. 

Menneskerettigheter og Likestilling: Menneskerettigheter er kjernen i FNs agenda og FNs bærekraftsmål. Viktigheten av at kvinner og jenter deltar på like fot og har friheten til å utøve sine seksuelle og reproduktive rettigheter. Bekymring for synkende standarder for menneskerettigheter på mange steder og vektleggingen av behovet for å beskytte og realisere det menneskelige potensialet. 

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19