Utdanning er en menneskerettighet

Utdanning er en menneskerettighet og en nøkkel til bærekraftig utvikling. Ved markeringen av den internasjonale utdanningsdagen, er det viktig å minne om det fortsatt gjenstår mange utfordringer før målet om universelle utdanningsmuligheter globalt er oppnådd. Uten utdanning vil land heller ikke kunne oppnå likestilling mellom kjønnene og eliminering av fattigdom som etterlater millioner av barn, ungdommer og voksne uten en god og trygg fremtid.

I desember 2018 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon som etablerte 24. januar som internasjonal utdanningsdag, og anerkjente samtidig viktigheten av å jobbe for å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

«Læring til nytte for mennesker, planeten, velstand og fred» er temaet for årets internasjonale utdanningsdag. «Mennesker» fordi utdanning er kjernen i både egen og samfunnets utvikling; «Planet» fordi læring kan spille en viktig rolle i de endringer som trengs for å virkeliggjøre mer miljøvennlige samfunn; «Velstand» fordi utdanning kan øke

jobbmuligheter og inntekter til de fattigste i verden og redusere ulikheten mellom rike og fattige land; og «fred» fordi utdanning er en betingelse for politisk deltakelse, inkludering og demokrati.

Under nåværende forhold, krenkes barn og unges rett til utdanning over hele verden. Omkring 265 millioner barn og unge har ikke muligheten til å begynne på eller fullføre skolegangen. 671 barn og unge mangler grunnleggende ferdigheter innen lesing og matematikk. Videre fullfører kun i underkant av 40 % av jentene i Afrika sør for Sahara ungdomsskolen, og omkring fire millioner barn og ungdommer er på flukt og har ikke tilgang til utdanning.

Deres rett til utdanning er nedfelt i artikkel 26 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Denne gir alle rett til gratis, obligatorisk grunnskoleopplæring. I Barnekonvensjonen, som ble vedtatt i 1989, krever at medlemslandene også skal gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle.

Videre har likeverdig og rettferdig tilgang til utdanning av god kvalitet blitt ansett som fullstendig nødvendig skal man lykkes med de 17 bærekraftsmålene. I en særstilling står mål fire som har som mål å «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle» innen 2030.

Kort sagt, utdanning er lik utvikling, myndiggjøring og varig endring for enkeltpersoner så vel som for samfunn.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19