Verdas helserapport 2007 – Ei tryggare framtid: Global offentleg helsetryggleik i det 21. århundre

0
638

WHO sin helserapport for 2007 viser at sjukdomsutbrot, epidemiar, industriulukker, naturkatastrofar og andre krisesituasjonar raskt kan true global offentleg helsetryggleik.

Rapporten gjer greie for korleis dei reviderte International Health Regulations (IHR) frå 2005 no hjelper land å samarbeide om å identifisere risiko og for å avgrense og kontrollere desse farene. Desse forskriftene (IHR) er naudsynte fordi samarbeid over landegrenser er uunngåeleg for verne seg mot utbrot og andre farar. Rapporten hevdar også at det er mogeleg å nå ei tryggare verd – men berre dersom vi lukkast i samarbeid, og tek felles ansvar.

Les heile rapporten her.