Verden er ikke i rute til å nå bærekraftsmålene innen 2030

FNs bærekraftsmål vil sannsynligvis ikke bli nådd innen fristen i 2030 uten massiv global innsats. Ifølge en fersk FN-rapport har klimakrisen, krigen i Ukraina, den svake verdensøkonomien og ettervirkningene av covid-19-pandemien skapt betydelige utfordringer for å nå bærekraftsmålene.  

Politikere fra hele verden er samlet i New York fra 10. til 19. juni til High-Level Political Forum (HLPF) om bærekraftig utvikling. Toppmøtet, som arrangeres hvert år, er den viktigste globale plattformen for oppfølging av 2030-agendaen og bærekraftsmålene. I år evalueres mål 6 om rent vann og gode sanitære forhold, mål 7 om ren energi for alle, mål 9 om innovasjon og infrastruktur, mål 11 om bærekraftige byer og samfunn og mål 17 om samarbeid for målene. Forumet fungerer også som en forberedelse til toppmøtet om bærekraftsmålene, som arrangeres 18. og 19. september 2023 i New York.

FN-generalforsamling-New York
FN har slått fast at verden ikke er i rute til å nå bærekraftsmålene innen fristen i 2030. Nå møtes ministre og beslutningstakere i New York for å diskutere hvordan landene kan komme tilbake på sporet og gjøre utviklingsagendaen til virkelighet. © FN Foto/Manuel Elías.

Ikke i rute

Det haster med å nå bærekraftsmålene innen fristen i 2030. FNs generalsekretær António Guterres sier at verdens land må handle nå hvis verden skal greie å nå fristen i 2030.

«Vi trenger ambisiøse nasjonale forpliktelser og tiltak for å redusere fattigdom og ulikhet innen 2027 og 2030. Og vi trenger klare retningslinjer, planer for investeringer og partnerskap for å skape fremgang på tvers av målene», sa Guterres.

Arenaer som vil spille en nøkkelrolle i arbeidet med å nå bærekraftsmålene er de kommende møtene i FN om temaer som matsikkerhet, klimatiltak, helse og bærekraftig utvikling senere i år. Toppmøtet om bærekraftsmålene i september vil spille en spesielt viktig rolle ettersom det vil gi verdens ledere mulighet til å sende et tydelig budskap om behovet for å stå sammen om målene.

Ikke bare negative trender

hold av datoen-sdg summit-toppmøte-fn
FN-møte om bærekraftsmålene i september er en viktig arena for verdens ledere for å diskutere hva som må gjøres for at verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030.  

Selv om rapporten er en sterk påminnelse om alt arbeidet som må gjøres for å nå 2030-fristen, beskriver den også noen positive utviklingstrekk.

Siden 2015 har barnedødeligheten gått ned med 12 prosent. Det forventes også at rundt 150 land vil nå sine mål på dette området innen 2030. AIDS-relaterte dødsfall har også gått ned med rundt 50 prosent siden 2010.   

Både tilgangen til internett og til trygt drikkevann har også økt. Til tross for disse fremskrittene så mangler 2,2 milliarder mennesker fortsatt tilgang til trygt drikkevann i 2022. 

Hvordan gjør Norge det?  

Norge er til stede på HLPF om bærekraftig utvikling i New York med en delegasjon ledet av kommunal- og regionalminister Sigbjørn Gjelsvik.

Sigbjørn Gjelsvik-portrett
Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik er ansvarlig for å koordinere regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål. © Regjeringen/Trond A. Isaksen.

«Norske kommuner og fylkeskommuner er helt sentrale i arbeidet for en bærekraftig utvikling. Samtidig har vi et tett og godt samarbeid med næringslivet og frivillig sektor, blant annet gjennom topplederforumet for bærekraftsmålene», sa Gjelsvik. Han lå også til at regjeringen jobber målrettet med bærekraftsmålene både nasjonalt og gjennom samarbeid med andre land.  

Selv om Gjelsvik karakteriserer bærekraftsmålene som en prioritet for den norske regjeringen, er det noen områder der Norge ikke er i mål.   

Ifølge en fersk rapport underpresterer Norge særlig når det gjelder mål 12, om bærekraftig forbruk og produksjon, på grunn av for mye elektronisk avfall som ikke resirkuleres. Når det gjelder mål 2 om å utrydde sult, spiser nordmenn for mye mat som krever mye energi. For mål 15, om liv på land, så klarer ikke Norge å beskytte og bevare naturen i tilstrekkelig grad. Norge gjør det spesielt dårlig også med mål 13 som jobber for å stoppe klimaendringene. Dette er grunnet høye nasjonale klimagassutslipp. 

Et område der Norge skiller seg ut positivt er mål 7 om ren energi for alle. Dette skyldes Norges høye investeringer i vann- og vindenergi. Dette betyr imidlertid ikke at Norge har nådd målet, for det kreves fortsatt innsats på dette området. 

FN-landene kan legge frem frivillige nasjonale gjennomganger av sin gjennomføring av 2030-agendaen på HLPF-møtene. Norge gjorde dette i 2021 og 2016. 

Les også: FN lanserer kampanje for økt handling rundt bærekraftsmålene 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19