Verdensdagen for ungdomsferdigheter: Kompetanse for fremtiden

Verdensdagen for ungdomsferdigheter 2023 fokuserer på undervisning, opplæring og styrking av unge mennesker for en bedre fremtid. Den 15. juli hvert år markerer vi denne dagen for å sette søkelyset på viktigheten av å utstyre unge mennesker med ferdigheter som gjør dem bedre rustet til å få seg jobb eller starte egen virksomhet.    

Årets tema, «Skilling teachers, trainers, and youth for a transformative future», understreker lærernes rolle når det gjelder å gi unge mennesker de nødvendige ferdighetene for å lykkes på arbeidsmarkedet og delta aktivt i samfunnet.  

«Det er viktig å utstyre unge mennesker med utdanning, opplæring og ferdigheter av høy kvalitet. Denne verdensdagen for ungdomsferdigheter minner oss om at lærerne står i spissen for denne store globale innsatsen», sa FNs generalsekretær António Guterres på verdensdagen for ungdomsferdigheter 2023.

ungdom-kompetanse
Nylige estimater tyder på at det må skapes 600 millioner nye jobber i løpet av de neste 15 årene for å dekke behovet for ungdomssysselsetting. © UNESCO-UNEVOC/Sibomana Gilbert.

Betydningen av teknisk og yrkesrettet utdanning og opplæring

Verden er i stadig endring på grunn av ny teknologi og endringer i arbeidsmarkedet. Derfor er det avgjørende å hjelpe unge mennesker med å tilpasse seg disse endringene. Tekniske og yrkesfaglige utdanninger og opplæringer (TVET) er godt egnet til å møte disse kravene. De bryter ned barrierene for ansettelse, sikrer at ferdighetene som læres er relevante og anerkjente, fremmer miljøvennlige ferdigheter og praksis, og tilbyr muligheter for kompetanseutvikling for unge som ikke går på skole eller er i arbeid.  

TVET gir unge mennesker de ferdighetene de trenger for å få jobb eller bli selvstendig næringsdrivende. Det hjelper enkeltpersoner, bedrifter og lokalsamfunn med å tilpasse seg endrede kompetansekrav. Dette fører til høyere produktivitet og bedre lønninger. Yrkesrettet utdanning reduserer også barrierer for yrkesdeltagelse ved å gi praktiske læringserfaringer og sikre at ferdighetene man tilegner seg blir anerkjent og sertifisert. I tillegg gir det muligheter for kompetanseutvikling for dem som ikke går på skole, er i arbeid eller får opplæring.   

Avgjørende for å nå bærekraftsmålene 

Bærekraftsmål 4, god utdanning, er spesielt relevant på verdensdagen for ungdomsferdigheter.

TVETer spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å nå bærekraftsmålene i 2030-agendaen.  De fokuserer spesielt på å gjøre utdanning rimelig og tilgjengelig. I tillegg kan de fremme likestilling mellom kjønnene og støtte sårbare individer.

Verdensdagen for ungdomsferdigheter minner oss om ungdommens potensial til å skape positive endringer. Den krever at vi forplikter oss til å gi dem de ferdighetene og mulighetene de trenger for å skape en velstående og bærekraftig verden. Sammen kan vi bygge en lysere fremtid der ingen unge blir etterlatt. 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19