Syds uppgång – mänskliga framsteg i en värld av mångfald

14.3.2013 – Norge, Australien och USA toppar UNDP:s senaste Human Development Index (HDI). I botten återfinns konfliktdrabbade Demokratiska republiken Kongo och torkdrabbade Niger. Indexet, som förutom inkomst också väger in utbildningsnivå och hälsa, speglar 187 länder och publiceras idag i FN:s utvecklingsprograms (UNDP:s) Human Development Report för 2013. Temat på årets rapport är Syds uppgång – mänskliga framsteg i en värld av mångfald.

Rapporten visar att Niger och Demokratiska republiken Kongo, trots att de hamnar i botten av HDI-indexet, är bland de länder som gjort de största framstegen sedan 2000. Överhuvudtaget visar de nya HDI-siffrorna på en konsekvent förbättring av den mänskliga utvecklingsnivån i de flesta av världens länder.

Enligt rapporten har alla regioner visat på en klar förbättring vad gäller komponenterna i HDI – inkomst, hälsa och utbildning. Eftersom framstegen varit snabbare i länder med låg- och medelhög HDI kan man säga att världen – enligt Human Development Index – blivit mindre ojämlik.

Fjorton länder noterar imponerande årliga HDI-framgångar på mer än 2 procent sedan 2000. De flesta av dessa är afrikanska länder med låg HDI, som just kommit ut ur långa perioder av väpnad konflikt. Trots det har länderna, enligt rapporten, gjort betydande framsteg inom skolgång, förväntad livslängd och tillväxt per capita. De fjorton länderna (här presenterade i ordning – det land som gjort störst förbättringar först o.s.v.) är Afghanistan, Sierra Leone, Etiopien, Rwanda, Angola, Östtimor, Myanmar, Tanzania, Liberia, Burundi, Mali, Moçambique, Demokratiska republiken Kongo och Niger.

Även länder med högre HDI-nivå redovisar i de flesta fall stadiga framsteg när det mänsklig utveckling sedan millennieskiftet. Här har dock HDI-värdet inte förbättrats i samma utsträckning som för länderna med lägre HDI-värde.

I den översta kvartilen – länder med mycket hög mänsklig utveckling, mätt i HDI – visar Hong Kong, Lettland, Sydkorea, Singapore och Litauen upp den största förbättringen under den senaste tolvårsperioden. I gruppen av länder med hög mänsklig utveckling gjorde Algeriet, Kazakstan, Iran, Venezuela och Kuba störst framsteg under samma period. Östtimor, Kambodja, Ghana, Demokratiska folkrepubliken Laos och Mongoliet var de länder i gruppen med medelhög mänsklig utveckling som visade på störst tillväxt enligt HDI.

Den globala trenden visar alltså på en ständig förbättring i mänsklig utveckling. Inget land, som det finns fullständiga data för, har heller ett lägre HDI-värde nu än det hade år 2000.

När HDI justerats efter interna ojämlikheter i hälsa, utbildning och inkomster, faller dock några av de rikaste nationerna kraftigt i HDI-rankingen: USA faller från plats 3 till plats16 och Sydkorea går från plats 12 till plats 28. Sverige däremot, klättrar från sjunde till fjärde plats när skillnader och ojämlikheter inom landet räknats in.

Rapporten noterar att nationella medelvärden kan dölja stora skillnader både i Nord och i Syd. USA tas upp som ett exempel där det totala HDI-värdet uppgår till 0,94 men där människor med latinamerikanskt ursprung i genomsnitt hamnar på 0,75 medan afroamerikaner bara når upp till 0,70 i HDI-värde. Liknande etniska skillnader i HDI kan enligt rapporten också uppvisas bland romerna i södra Europa.

2013 års statistiska bilaga omfattar även två experimentella index, det mångdimensionella fattigdomsindexet (MPI – Multidimensional Poverty Index) och Indexet för bristande jämställdhet mellan könen (GII – Gender Inequality Index).

GII är utformat för att mäta ojämlikhet mellan könen utifrån nationell data om reproduktiv hälsa samt kvinnors egenmakt (empowerment) och deltagande på arbetsmarknaden. Nederländerna, Sverige och Danmark toppar indexet, med minst ojämställdhet medan Afrika söder om Sahara, Sydasien och Arabstaterna är de regioner där skillnaden mellan könen är störst.

Det mångdimensionella fattigdomsindexet (MPI, Multidimensional Poverty Index) undersöker faktorer på hushållsnivå – exempelvis läskunnighet bland vuxna, skolinskrivning, barnadödlighet, tillgång till rent vatten, el och avlopp samt boendestandard – som tillsammans ger en mer fullständig bild av fattigdom än bara inkomstmätningar.

I rapporten har den mångdimensionella fattigdomen beräknats för 104 länder i vilka runt 1,56 miljarder människor (mer än 30 procent av ländernas sammanlagda befolkning) beräknas leva i mångdimensionell fattigdom. De länder som har de högsta procenttalen av ”MPI-fattiga” ligger alla i Afrika: Etiopien (87%), Liberia (84%), Moçambique (79%) och Sierra Leone (77%). Men det största absoluta antalet människor som lever i multidimensionellt fattigdom bor i södra Asien, 612 miljoner återfinns exempelvis i Indien.

Statistikdelen i rapporten innehåller också uppgifter som är specifikt kopplade till 2013 års rapport; handel mellan utvecklingsländer, migrationstrender, tillgång till internet samt hur man uppfattar statens tjänster och den allmänna livskvaliteten.

Rapporten granskar också viktiga regionala utvecklingstrender, baserat på HDI. Nedan kommer en sammanfattning av hur det är ställt i de olika regionerna:

Arabstaterna: Regionens genomsnittliga HDI-värde på 0,652 placerar arabstaterna som nummer fyra av de sex utvecklingsregionerna. Jemen är det land i regionen som haft den snabbaste ökningen i HDI sedan år 2000 (1,66%). Regionen i stort har den lägsta sysselsättningsnivån av samtliga regioner (52,6%), långt under genomsnittet i världen på 65,8%.

Östasien och Stillahavsområdet: Regionen har ett genomsnittligt HDI-värde på 0,683 och registrerade en årlig ökning i HDI-värde mellan 2000 och 2012 till 1,31%. Östtimor är det land som gjort mest framsteg (2,71%), följt av Myanmar (2,23%). Östasien och Stillahavsområdet har den högsta sysselsättningsnivån (74,5%) av samtliga utvecklingsregioner.

Östeuropa och Centralasien: Det genomsnittliga HDI värdet på 0,771 är det högsta av de sex utvecklingsregionerna. Regionen har den näst lägsta sysselsättningsnivån (58,4%) av de sex regionerna.

Latinamerika och Karibien: Det genomsnittliga HDI värdet på 0,741 är det näst högsta av de sex regionerna (endast Östeuropa och Centralasien har högre genomsnittligt värde). Även den mångdimensionella fattigdomen är relativt låg.

Sydasien: Det genomsnittliga HDI-värdet för regionen på 0,558 är det näst lägsta i världen. Mellan 2000 och 2012 var Sydasien dock den region som kunde uppvisa den snabbaste förbättringen när det gäller mänsklig utveckling med en årlig tillväxt på 1.43% (mätt i HDI). Afghanistan (3,9%), följt av Pakistan (1,7%) och Indien (1,5%) var de länder i regionen som hade den snabbaste tillväxten.

Afrika söder om Sahara: Det genomsnittliga HDI-värdet på 0,475 är det lägsta av samtliga regioner, men regionen går allt fortare framåt. Mellan 2000 och 2012, registrerades en genomsnittlig årlig HDI-tillväxt på 1,34 procent, vilket placerar regionen precis under Sydasien som den region som går framåt näst fortast. Sierra Leone (3,4%) och Etiopien (3,1%) är de länder som gjort de snabbaste framstegen när det gäller HDI.