Generalsekretærens budskap på Verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke

0
640

17. juni 2009

Ørkenspredning og jordforringelse har rammet en tredjedel av jordas overflate, og truer levebrød, velferd og utvikling for så mange som en milliard mennesker. Stilt ovenfor lange perioder med tørke, sult og økende fattigdom er det mange som bare har en mulighet: å flykte fra landområdet. Det er allerede anslått at det finnes 24 millioner miljøflyktninger. Dette antallet kan stige til 200 millioner i 2050.   

I år på Verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke legges det vekt på den økende trusselen ørkenspredning utgjør for nasjonal og regional stabilitet. Nesten en tredjedel av verdens dyrket mark har blitt ufruktbar og forlatt i løpet av de siste 40 årene. Nesten tre fjerdedeler av all beitemark viser diverse symptomer på ørkenspredning. Klimaforandringen er en medvirkende faktor, men den er ikke den eneste. Vi må spesielt revurdere vår landbrukspraksis og hvordan vi tar hånd om våre vannressurser. Landbruk og husdyravl står for 70 prosent av bruken av ferskvann, og er ansvarlig for så mye som 80 prosent av avskogingen. Et økende behov for produksjon av dyrefor og biodrivstoff vil også legge enda mer press på disse knappe ressursene hvis vi ikke bruker dem forsvarlig.

De nåværende globale konsum- og produksjonsmønstrene er ikke bærekraftige. Konsekvensene av dette vil være at matkriser, slik den vi var vitne til i 2008 vil fortsette, samt økt ørkenspredning, jordforringelse og perioder med tørke. Som vanlig vil det være de fattige som vil bli rammet først, og de siste til å komme seg.

Nylig ble den sjuende samlingen til Kommisjonen for bærekraftig utvikling avsluttet. Der ble det framhevet at ørkenspredning og jordforringelse er globale problemer som krever en global respons. I desember kan verdens ledere gi en slik respons når de møtes i København for å bli enige om en ny klimaavtale. En omfattende og rettferdig avtale for å bremse den globale oppvarmingen må også hjelpe utviklingsland slik at de kan tilpasse seg til de endringene som allerede er underveis. Spesielt må vi sørge for tilstrekkelig og forutsigbar finansiering til støtte for bedre jordforvaltning, mer effektiv bruk av vann og bærekraftig landbruk.

På denne Verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke, la oss anerkjenne den sikkerhetsrisiko det er å la ørkenspredningen få fortsette ukontrollert. La oss også erkjenne at ved å bekjempe klimaforandringen kan vi bidra til å snu utviklingen av ørkenspredning, øke produktiviteten i landbruket, redusere fattigdom og forsterke den globale sikkerheten.