Hva er folkemordkonvensjonen?

Sør-Afrika anklager Israel for brudd på folkemordkonvensjonen og viser til den nåværende situasjonen på den bombarderte og beleirede Gazastripen, der det bor 2,3 millioner palestinere.

Sørafrikas sak ble 29. desember innlevert til FN-domstolen International Court of Justice (ICJ) i Haag og slår fast at Israel, særlig siden 7. oktober, «har unnlatt å forhindre folkemord og har unnlatt å straffeforfølge direkte og åpenlys oppfordring til folkemord».

Så hva er folkemordskonvensjonen?

 

Fotoutstillingen «Auschwitz – the Depth of the Abyss» i FNs hovedkvarter. Bilde: UN Photo/Eskinder Debebe

Det grunnleggende

Konvensjonen om forebygging av og straff for folkemord fra 1948 er den første menneskerettighetskonvensjonen som ble vedtatt av FNs generalforsamling. Den kom i kjølvannet av andre verdenskrig og Holocaust, der Nazi-Tyskland systematisk drepte mer enn seks millioner jøder.

Konvensjonen er kjent som Folkemordkonvensjonen, og markerer det internasjonale samfunnets forpliktelse til at grusomheter som folkemord aldri skal gjentas. Andre tilfeller har imidlertid dukket opp, blant annet i Rwanda i 1994 og i Srebrenica i 1995.

Instrumentet består av 19 artikler og gir det første folkerettslige definisjonen av begrepet «folkemord». Den fastsetter også at de 153 statene som har ratifisert eller tiltrådt konvensjonen, er forpliktet til å forebygge og straffe forbrytelsen folkemord. (41 av FNs medlemsstater har ennå ikke ratifisert eller tiltrådt konvensjonen. Av disse er 18 fra Afrika, 17 fra Asia og 6 fra Amerika).

Rwandiske barn som har mistet foreldrene sine, hviler i Ndosha-leiren i Goma 25. juli 1994. Bilde: UN Photo/John Isaac

Hva betyr «folkemord»?

I henhold til artikkel II i konvensjonen betyr folkemord enhver av følgende handlinger som begås i den hensikt å ødelegge, helt eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe:

(a) drap på medlemmer av gruppen

(b) å forårsake alvorlig fysisk eller psykisk skade på medlemmer av gruppen

(c) forsettlig å utsette gruppen for levevilkår som er ment å føre til fysisk ødeleggelse av gruppen, helt eller delvis

(d) å iverksette tiltak som tar sikte på å hindre at det fødes barn i gruppen

(e) tvangsflytting av barn fra gruppen til en annen gruppe.

Hvilke handlinger er straffbare?

I henhold til artikkel III i konvensjonen er følgende handlinger straffbare:

(a) folkemord

(b) sammensvergelse for å begå folkemord

(c) direkte og offentlig oppfordring til å begå folkemord

(d) forsøk på å begå folkemord

(e) Deltakelse i folkemord

 

 

Har noen immunitet mot straffeforfølgelse for folkemord?

Ingen er immun mot anklager om folkemord. I henhold til konvensjonen skal de som begår folkemord eller noen av de andre handlingene som er nevnt i artikkel III, straffes, enten de er konstitusjonelle makthavere, offentlige tjenestemenn eller enkeltpersoner.

Hvordan finner rettssakene sted?

Personer som er anklaget for slike handlinger, stilles for en kompetent domstol i den staten der handlingen ble begått.

Den tiltalte kan også stilles for en internasjonal straffedomstol som har jurisdiksjon over en av de kontraherende partene hvis jurisdiksjon den har anerkjent. Dette inkluderer ICJ.

Den internasjonale domstolen behandler saken Sør-Afrika mot Israel i Haag.

Gjenstander som ble funnet i en lagerbygning der menn og gutter ble holdt fanget, ble brukt som bevis i rettssaker ved Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia. Bilde: ICTY/Isabella Tan Hui Huang

 

Hvilken rolle spiller Den internasjonale domstolen (ICJ)?

ICJ behandler tvister mellom stater. I Sør-Afrikas sak mot Israel gjelder anklagene brudd på folkemordkonvensjonen.

Domstolen kan behandle alle saker som gjelder en stats ansvar for folkemord eller en av de andre handlingene som er oppført i artikkel III i konvensjonen.

Les mere om ICJ her.

Nyhetsbrev

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19