Mål 14

Liv under vann

Mange marine fiskebestander er truet på grunn av overfiske og derfor kreves en global innsats for å fremme utvinning av truede fiskebestander. Vern og restaurering av kyst- og havområder er viktige tiltak som bidrar til å bevare biologisk mangfold og fiskeriressurser, men også å styrke motstandsdyktighet mot klimaendringer.

Milliarder av mennesker og dyr er avhengig av havet, og mye mer må gjøres for å beskytte det. Bærekraftig måte å bruke havene på i fremtiden, må innebære å stanse overfiske, hindre forsøpling og forgifting, og sørge for at dyrelivet og korallrevene ikke blir utryddet.

Innen 2020 skal man forvalte og verne økosystemene i havet og langs kysten på en bærekraftig måte for å unngå omfattende skadevirkninger, blant annet ved å styrke systemenes motstandsevne og iverksette gjenopprettende tiltak for å gjøre havene sunne og produktive.

Innen 2020 skal man ha innført effektive tiltak for å regulere høsting og få slutt på overfiske, ulovlig, urapportert og uregulert fiske samt ødeleggende fiskemetoder, og iverksatt vitenskapelig baserte forvaltningsplaner for at fiskebestandene snarest mulig kan gjenopprettes minst til et nivå som kan gi best mulig bærekraftig avkastning ut fra bestandenes biologiske særtrekk.

Innen 2025 skal man ha forhindret og i betydelig grad redusert alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, herunder forurensning forårsaket av marin forsøpling og næringsstoffer.

Innen 2030 skal man ha økt bevaringen og en bærekraftige bruk av havene og havressursene ved å gjennomføre folkerettslige bestemmelser slik de er nedfelt i FNs havrettskonvensjon, som utgjør rettsgrunnlaget for bevaring og bærekraftig bruk av havet og havressursene, slik det også framgår av punkt 158 i FN-rapporten «The Future We Want».