Mål 5

Likestilling

Verden er i dag et bedre sted for kvinner enn det har vært tidligere. Noen av FNs indikatorer viser at det blir bedre vilkår for kvinner i verden, særlig innenfor kvinnelig omskjæring og barneekteskap. Dessverre gjøres det ikke nok med grunnproblemene for ulikhet mellom kjønn, som gjør det nærmest umulig å bekjempe problemet ordentlig.

Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter, muligheter til å bestemme over eget liv og avskaffe diskriminerende ordninger. Kvinner må ha tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter, fordi det er nødvendig for utvikling i et land.

Innen 2030 skal man gøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden; avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner, både i offentlig og privat sfære, herunder menneskehandel, seksuell og annen form for utnytting; samt avskaffe all skadelig praksis, for eksempel barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap samt kvinnelig omskjæring.

Innen 2030 skal man ha iverksatt reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom, finansielle tjenester, arv og naturressurser, i samsvar med nasjonal lovgivning.

Innen 2030 skal man ha styrket bruken av tilpasset teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å styrke kvinners stilling.