Verdens 93 millioner usynlige barn

0
719
UNICEFchildren

UNICEFchildren
30.05.13 – Ofte utestengt og usynliggjort. Årets tilstandsrapport om barn fra FNs barnefond (UNICEF) handler om barn med nedsatt funksjonsevne.

I følge WHO lever minst 1 milliard mennesker, 15 prosent av verdens befolkning, med en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Av disse er anslagsvis 93 millioner barn under 15 år, det vil si 1 av 20 barn. Tallet er antakelig mye høyere uten at dette er fanget opp i statistikkene.

Dessverre møter altfor mange barn med nedsatt funksjonsevne store hindringer i hverdagen og mangler ofte muligheten til å leve opp til sitt fulle potensial. «Disse barna utgjør ikke et problem. De er barn med evner, muligheter og uutnyttede potensialer», sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge.

Rapporten – State of the World’s Children – peker på at barn med nedsatt funksjonsevne er usynlige i mange samfunn. De får ikke gå på skole, delta i lek, eller dra nytte av viktige helseprogrammer. I flere kulturer er det knyttet skam til å få funksjonshemmede barn, og mange blir gjemt bort av familiene sine. Noen blir til og med drept. Og mange blir aldri registrert ved fødselen. Derfor blir disse barna også usynlige i statistikkene. Kunnskap gjør barna synlige.

Det fremheves i rapporten at alle barn har like rettigheter, uansett hvilken funksjonsevne de har eller ikke har. Altfor mange barn med nedsatt funksjonsevne er fratatt muligheten til å delta på lik linje med andre i samfunnet. Det er en tapt mulighet for barnet og for samfunnet. «Det er ikke funksjonshemninger som marginaliserer, det er diskriminering», sa UNICEFs visedirektør Yoka Brandt under rapportens lansering i Brussel.

Apeland understreker at samfunnet som helhet har en plikt til å sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta i og bidra til fellesskapet i stedet for å være passive mottakere av hjelp. «Vi må endre våre holdninger og fjerne både fysiske, kulturelle og økonomiske hindringer. Politikere, foreldre, skolen, nærmiljøet og næringslivet – alle har et ansvar for å legge til rette for at alle kan delta».

En tredel av verdens land har ennå ikke ratifisert FN-konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. Norge ratifiserer endelig konvensjonen i begynnelsen av juni, seks år etter at den ble signert.

UNICEF Norge har foreslått 250 millioner i friske midler på bistandsbudsjettet for 2014 øremerket utdanning for funksjonshemmede barn. UNICEF oppfordrer også til at Norge spesifikt tar opp utfordringer knyttet til funksjonshemmede i landgjennomgangene i Menneskerettighetsrådet og i bilateral kontakt med andre land.

«Verden har utviklet seg langt siden tusenårsmålene ble satt, og nå må vi sørge for at også de aller mest marginaliserte, barn med funksjonsnedsettelse, blir inkludert i nye utviklingsmål», sier UNICEF Norges generalsekretær.

Kilde: UNICEF Norge; Rapportens lansering i Brussel