IFAD: Vi trenger økt investering i landbruksforskning

0
619
alt

altIFAD’s President Lennart Båge søker økt investering i landbruksforskning og marked tilgjengelighet for småskalabønder på Konferanse for African Green Revolution i Oslo

– Småskalabønder i Afrika må få økt innflytelse og opparbeide produktive og lønnsomme samarbeid med den private sektoren, sa IFAD’s president Lennart Båge på konferansens andre dag.

”For ofte blir landbruk betraktet som en lite lønnsom og uproduktiv sektor. Men sannheten er at landbruk og bønder – også småskalabønder – har kapasitet til å sørge for hele verdens matproduksjon og samtidig beskytte noen av de viktigste ressursene i vårt globale miljø.”
”Småskalabønder trenger ikke bistand eller kortsiktige løsninger. De trenger effektiv, nyskapende og stabil investering,” konstaterte Båge.

I 2003 satt FN søkelyset på landbruksutvikling og dets verdi i kampen mot ekstrem sult og fattigdom. Et halvt tiår senere diskuterer verden fortsatt hva som er den beste løsningen for landbruksutvikling i Afrika. ”Verden trenger en grønn revolusjon i Afrika og det Afrikanske kontinentet har et stort potensial til å utrette” sa Båge, ” men vi forsetter å svikte, kollektivt, ved mangelen på en koordinert og solid støtte Afrika vil komme til å trenge for å igangsette en slik prosess.”

African Green Revolution Konferansen samler verdensledere, representanter fra den private sektoren og utviklingseksperter i en to dager lang debattrunde som har som hovedmål å formulere varige løsninger for økt landbruksproduktivitet i Afrika. Med tanke på dagens matkrise og forutsetninger som tilsier at den globale matetterspørselen vil komme til å øke med 50 prosent de kommende 20 årene er økt investering i landbruksproduktivitet en nøkkelfaktor for fattigdomsbekjempelse og stabilitet i verdensøkonomien.  

Landbruk har vist gang på gang at det har en sentral rolle i bekjempingen av fattigdom. Utvikling av landbruket har gjennom tidene drevet frem økonomisk vekst – med eksempler fra 1700-tallets England til 1800-tallets Japan og 1900-tallets India. Vekst i landbruk leverer fortsatt: i følge Verdens Utviklingsrapport 2008 er vekst i BNP som et resultat av landbruk opp til fire ganger så effektivt i å redusere fattigdom som andre sektorer.   

Omtrent to milliarder mennesker er avhengige av verdens 450 millioner småskalabønder for mat og livnæring; hvis støttet av en velegnet sammensetning av strategier og investeringer kan disse bøndene løfte seg ut av fattigdommen og styrke landenes økonomiske vekst.       

Landbruksforskning må ha en essensiell del i en bærekraftig Afrikansk Grønn Revolusjon. For å være effektiv i fattigdomsbekjempelse må forskningen fokusere på forskjellige måter å møte fattige bønders behov på, samt å utvikle løsninger på problemer relatert til sykdommer, tørke og salinitet. Investeringen i landbruksforskning som hadde stor suksess i Asia kunne vise til en avkastning som oversteg 40 prosent. IFAD er en av de viktigste finansielle bidragsyterne til forskningsorganisasjonen Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) og er nå involvert i evalueringen av CGIAR systemet samt planleggingen av justeringene som er nødvendige for en tilpassing til dagens nye forskningsagenda. 

Bakgrunn:

•    Dette årets African Green Revolution Konferanse har temaet ’En Allianse for Handling’ og inviterer en variert gruppe av om lag 200 bidragsytere deriblant bønder, utviklingsarbeidere, statsledere, seniorrådgivere, representanter fra ikke-statelige organisasjoner, og ledere i privatsektoren. Konferansen vil fungere som et forum for å diskutere statelig og privat samarbeidsprosjekter med et formål om å øke Afrikas landbruksproduktivitet. For mer informasjon om Konferansen: http://www.africangreenrevolutionconference.com/

•    I dag blir kun 3 prosent av den offisielle bistanden investert i landbruk sammenlignet med omlag 18 prosent for 30 år siden. Utviklingsinvestering i landbruk gjennomgikk en nedgang fra en høyde på $8 milliarder i 1984 til $3.4 milliarder i 2004. Denne langvarige nedgangen i investering i det globale landbruksmarkedet er en av hovedårsakene til de strukturelle problemene som har forårsaket de økende matvareprisene og den forverrede tilgangen til mat blant verdens fattige.

•    IFAD (International Fund for Agricultural Development), ved å øke lån og stipend programmene med et gjennomsnittlig på mer enn 10 prosent hvert år siden 2003, er den eneste multilaterale finansielle institusjonen som har økt ressurser til landbrukssektoren de siste fem årene. Nesten 50 prosent av IFADs bistand går til Afrika og er derfor en av de tre viktigste multilaterale institusjonene som investerer på kontinentet.

•    IFAD har, sammen med FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og Verdens matvareprogram (WFP), inngått en avtale med organisasjonen Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) som har som hovedmål å øke matproduksjon i Afrikas ’brødboks’ områder. Dette vil bli gjort gjennom å samkjøre lokal matproduksjon med matbehov, samt gjennom arbeid i Afrikas mest fremgangsrike landbruksområder for å skape utviklingsmuligheter for småskalabønder.

________________________________________________________

IFAD ble dannet for 30 år siden med formål om å motkjempe fattigdommen som var et direkte resultat av tørken og hungersnøden tidlig på 70-tallet. Siden 1978 har IFAD investert mer enn $10 milliarder i lavrente lån og stipend som har hjulpet å øke inntektene til mer enn 300 millioner fattige kvinner og menn. IFAD er en internasjonal finansiell institusjon og en spesialisert avdeling under FN systemet. Organisasjonen er del av et globalt samarbeid mellom OECD, OPEC og andre utviklingsland. I dag støtter IFAD mer enn 200 prosjekter og programmer i 81 utviklingsland.