1 av 5 fanget fisk går under radaren

Det er anslått at 1 av 5 fisk fanget i verden kommer fra ulovlig, urapportert eller uregulert fiske (UUU). Slike aktiviteter fører til tap av 11–26 millioner tonn fisk hvert år. FNs generalforsamling har utnevnt 5. juni til den internasjonale dagen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske.

Dette anslås å ha en økonomisk verdi på 10–23 milliarder dollar, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

Vi lever i en verden med voksende befolkning og vedvarende sult. Fisk har dukket opp som en viktig vare for å oppnå matsikkerhet. Det internasjonale samfunnets innsats for å sikre bærekraft i fiskerier blir imidlertid alvorlig kompromittert av ulovlige, urapporterte og uregulerte fiskeriaktiviteter.

For å begrense denne innvirkningen oppfordrer mål 14 i agendaen for bærekraftig utvikling, vedtatt i 2015 av FNs generalforsamling, spesielt det internasjonale samfunnet til å «effektivt regulere og avslutte overfiske, ulovlig, urapportert og uregulert fiske og destruktiv fiskepraksis» innen 2020. Dette har vist seg å være lettere sagt enn gjort. Eksempelvis utgjorde de totale norske fiskefangstene i 2021 hele 2,5 millioner tonn fisk.

For å nå dette ambisiøse målet kreves det en sterk innsats for bevisstgjøring. Allmennheten må bli oppmerksom på de negative konsekvensene av ulovlig, urapportert og uregulert fiske, en aktivitet som FAO har vært aktivt engasjert i.

For å fremme langsiktig bevaring og bærekraftig bruk av fiskeriressursene vedtok FAO-konferansen i 1995 FAOs etiske retningslinjer for ansvarlig fiskeri. Disse er frivillig og fastsetter prinsipper og internasjonale standarder for atferd for ansvarlig praksis. Hensikten er å sikre effektiv bevaring, forvaltning og utvikling av levende akvatiske ressurser, med behørig respekt for økosystemet og biologisk mangfold.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19