25 prosent mener det er rettferdiggjort at en mann slår konen sin

Forutinntatte kjønnsholdninger er en stor barriere for å oppnå likestilling, men det fortsetter å være utbredt. I løpet av det siste tiåret er det ikke blitt sett noen globale forbedringer i fordommer mot kvinner, ifølge en ny rapport fra FNs utviklingsprogram. Den dekker 85% av verdens befolkning, og ble lansert på mandag. Nesten ni av 10 menn og kvinner over hele verden har «dypt rotede fordommer» mot kvinner.

Diskriminerende lover og sosiale normer hindrer fortsatt likestilling i mange deler av verden, noe som hindrer utvidelsen av menneskelig utvikling. Fordommer manifesterer seg på mange måter. De vedvarer på grunn av sosiale og kulturelle lover som devaluerer kvinner og forsterker menns makt.

Sosiale-normer-kvinner
Sosiale normer som svekker kvinners rettigheter er skadelige for samfunnet. © UNAMID/Albert Gonzalez Farran

Likestillingsfremgangen har gått i revers

Alarmerende nye data fra FNs utviklingsprograms (UNDP) rapport viser at likestillingsfremgangen har gått i revers. Halvparten av befolkningen i 80 land mener at menn er bedre politiske ledere enn kvinner. Mer enn 40 prosent mener at menn er bedre forretningsledere. En fjerdedel mener det er rettferdiggjort at en mann slår konen sin, og 45 prosent mener menn bør ha flere rettigheter til en jobb enn kvinner. Andelen kvinner som statsoverhoder eller regjeringssjefer har holdt seg rundt 10 prosent siden 1995.

UNICEF-kvinner-vold
Kvinner og jenter i flyktning- og fordrivelsesleirer står overfor økt risiko for kjønnsbasert vold. © UNICEF

Disse skjevhetene ble vist på tvers av regioner, inntekter, utviklingsnivåer og kulturer. Ifølge rapporten har et globalt tilbakeslag mot kvinners rettigheter og de vidtrekkende konsekvensene av Covid-19-pandemien forverret problemet.

Fremgangen mot likestilling har stagnert

Det har vært en tydelig fremvekst av feministiske grupper, likestillingsaktivister, kvinneorganisasjoner og sosiale bevegelser som tar sikte på å etablere likestilling. Til tross for dette viser FN-rapporten at vi har ikke har gjort noe fremgang over hele verden når det gjelder å utrydde kjønnsskjevhet.

Haiti-kjønnsbasert-vold-likestilling
Kvinner og jenter i Haiti fortsetter å bli rammet av alvorlig ulikhet og kjønnsbasert vold © UN Women/Catianne Tijerina

Tallene er fra data samlet inn mellom 2017 og 2022. De var stort sett uendret fra forrige rapport, som ble publisert i 2020. Pedro Conceição, leder for UNDPs rapportkontor for menneskelig utvikling, sier at han hadde forventet mer fremgang. – Dessverre har denne rapporten vært en opplevelse av sjokk etter sjokk. Første gang vi ga den ut, ble jeg sjokkert over omfanget [av skjevheter]. Denne gangen ble jeg sjokkert over mangelen på fremgang.»

Fordommer er et hinder for kvinners rettigheter

Sosiale normer fortsetter å være dypt forankret og gjennomgripende. Rapporten argumenterer for at disse skjevhetene hindrer kvinners rettigheter og likestilling og forårsaker enorme menneskerettighetsbrudd. De begrenser kvinners valg og muligheter, og deres sjanser i politikk, næringsliv og arbeid.

kjønnsskjevhet-likestilling
Til tross for betydelige verdensomspennende bevegelser for å adressere ulikhet og vold mot kvinner, har kjønnsskjevheten kun avtatt litt det siste tiåret. © Giacomo Ferroni

Utdanning anses som nøkkelen til å forbedre kvinners økonomiske status. Likevel viser undersøkelsen en manglende sammenheng mellom utdanningsgapet og økonomisk posisjon. Til tross for at kvinner er mer kvalifiserte og utdannede enn noen gang før, var det en lønnsforskjell på 39% til fordel for menn.

Myndighetene spiller en avgjørende rolle

Selv om verden ikke er i rute for å oppnå likestilling innen 2030, er endring fremdeles mulig. 27 av de 38 undersøkte landene viser en tydelig økning i andelen personer uten fordommer på noen indikatorer.

Rapporten understreker at regjeringer spiller en avgjørende rolle i å endre kjønnssosiale normer. Fra å vedta foreldrepermisjonspolitikk som endrer oppfatninger rundt omsorgsansvar, til arbeidsmarkedsreformer som fører til endring i holdninger til kvinner på arbeidsplassen.

Den økonomiske verdien av ulønnet arbeid

Raquel Lagunes, direktør for UNDPs kjønnsteam, understreket viktigheten av å anerkjenne den økonomiske verdien av ulønnet omsorgsarbeid. Ettersom «kvinner anslås å bruke over seks ganger så mye tid som menn på ulønnet omsorgsarbeid i land med høyest nivå av kjønnsskjevheter mot kvinner», mener hun at det kan være en svært effektiv måte for å utfordre kjønnsnormer rundt hvordan omsorgsarbeid anses.

India-likestilling-kvinner
Medlemmer av et enslig kvinnenettverk i India som bidrar til å sikre enkenes rett til å leve med verdighet. © UN Women/Gaganjit Singh

Umiddelbar endring er nødvendig

Uten å takle forutinntatte kjønnssosiale normer, vil ikke verden oppnå likestilling eller bærekraftsmålene. Ifølge rapporten må fokuset være på å utvide menneskelig utvikling gjennom økte investeringer, sosiale velferdsordninger og innovasjon for å skape endring mot mer likestilling.

Rapporten krever at kvinners økonomiske bidrag til samfunnet blir bedre anerkjent, inkludert ulønnet arbeid. Videre krever den vedtakelse av lover og tiltak som sikrer politisk deltakelse, og økt handling for å bekjempe stereotyper.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19