Hovedpunkter fra FN-granskingen av Norges sjette perioderapport

0
908
Norges permanente utsending til FNs Genèvekontor, Hans Brattskar. FOTO: UN Women/Ryan Brown

FNs komite for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (CESCR) består at 18 uavhengige eksperter som overvåker medlemslandenes implementering av Konvensjonen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Hver femte år leverer medlemslandene inn rapporter og disse vurderes av komiteen under deres halvårlige møter i Genève.

26. februar 2020, avsluttet komiteen sin granskning av Norges sjette perioderapport. Den norske delegasjonen ble ledet av Hans Brattskar, Norges permanente utsending til FN-kontoret i Genève.

Her er hovedpunktene fra høringen:

Oljeindustrien og klimaforandringer

Komiteen anerkjente Norges viktige rolle i å fremme økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter rundt om i verden, men uttrykte sin bekymring for at den fortsatte olje- og gassutvinningen vil undergrave retten til et sunt miljø og kampen mot klimaendringer.

Den norske delegasjonen svarte at Norge er av den oppfatning at å redusere oljeetterspørselen er et mer effektivt tiltak, enn å redusere oljeproduksjon. Norge er en ledende pådriver for klimavennlig industri  teknologi som på lang sikt vil erstatte oljeproduksjonen. Landet har som mål å oppfylle 2030-klimautslippsmålet i samarbeid med EU.

Likestilling mellom kjønnene

Norge har redusert forskjellen i lønnnivå mellom kvinner og menn, og nærmer seg også et mer likestilt samfunn ettersom flere kvinner er heltidsansatte og går inn i lederstillinger. Imidlertid har Norge fortsatt visse utfordringer hva gjelder kjønnssegregering i arbeids- og utdanningsmarkedet. Den norske regjeringen er i ferd med å utvikle en ny likestillingsstrategi for perioden 2021-2024 som angår disse spørsmålene.

Ikke-diskriminering

Rapporten trakk frem Norges arbeid for å fremme ikke-diskriminering, bl.a. 2016-strategien mot hatefulle ytringer og 2016-handlingsplanen mot antisemittisme. Når det gjelder samers rettigheter, innførte Norge en årlig fiskekvote for Finnmark og Troms i 2011. Offentlige tjenester er tilgjengelige på samiske språk, og Sametinget blir hørt om alle nye lover som omhandler undervisning på samisk.

Som svar på bekymringene komiteen uttrykte angående minoritetsgruppers tilgang til offentlige tjenester, sa delegasjonen at da sosiale trygghetstiltak dekker hele befolkningen, var det ingen hensikt for Norge å innføre spesielle tiltak for minoritetsgrupper. Videre har alle i Norge rett til akutt medisinsk behandling og assistanse, og av den grunn avviste delegasjonen behovet for å vedta ytterligere lover.

Barnevern

I alt 35 barnevernssaker er for øyeblikket oppe til gransking i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Så langt har den norske stat blitt dømt i syv tilfeller, og frifunnet i to tilfeller. Brattskar sa at den norske regjeringen tok denne kritikken på største alvor, og understrekte at Norge var forpliktet til å handle i tråd med FNs barnekonvensjon som krever at et lands myndigheter også tar barnets beste inn i vurdering.

Psykisk helsevern

Et komitémedlem bemerket at komiteen hadde mottatt rapporter om utstrakt bruk av tvang ved psykiatrisk behandlingssentre, ofte i kombinasjon med isolat.

Delegasjonen svarte at Norge har avskaffet bruken av unødvendig tvang i forbindelse med psykisk helsevern, samt at myndighetene i 2017 styrket pasienters rettigheter ved å gjennomføre endringer i den psykiske helsevernloven.

Statens pensjonsfond utland

Committee Experts expressed concerns that The Norwegian Pension Fund Global, the largest sovereign wealth fund in the world, had invested into companies with “problematic reputation”, such as those that supported the construction of illegal settlements in the Occupied Palestinian Territory, in violation of the norms of international law.

Komiteen eksperter uttrykte bekymring for investeringene Statens pensjonsfond utland hadde gjort i selskaper med «problematisk omdømme», f.eks. selskaper som i strid med folkeretten er aktive i byggingen av ulovlige bosetninger på Vestbredden.

In response the Norwegian delegation said that The Government’s Pension Fund Global has in place a variety of ethical procedures inherent to the investment process.  Several companies that constructs settlements in the West Bank have already been excluded.

Den norske delegasjonen svarte at Statens pensjonsfond utland har på plass en rekke etiske prosedyrer, og at flere selskaper som bygger bosettinger på Vestbredden allerede har blitt ekskludert.

Komitéleder Renato Zerbini Ribeiro Leão avsluttet høringen med å takke delegasjonen og understreket samtidig Norges viktige rolle i å fremme de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene verden over.