Vi trenger flere kvinner og jenter innen forskning og vitenskap

Forskning viser at til tross for at kvinner er vel så kapable som menn til å forstå vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk (STEM), er de konsekvent underrepresentert og i mindre grad oppfordret til å jobbe innenfor disse områdene.

11. Februar markerer den internasjonale dagen for kvinner og jenter innen forskning. Å sikre økt representasjon av kvinner i vitenskapelige fag er avgjørende for menneskehetens utvikling og fremtid, og selve kjernen i FNs visjon for en bedre verden.

Å innvolvere halvparten av verdens befolkning i STEM vil forbedre sjansene for å oppnå FNs bærekraftsmål innen 2030 – som ble utviklet for å håndtere en rekke globale utfordringer. Inkludering av kvinner i realfag er ikke bare et spørsmål om likestilling, som er FNs femte bærekraftsmål. Kvinner er essensielle i arbeidet for å finne bærekraftige løsninger og for å oppnå bærekraftsmål 13, som sikter på å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

KENYA-SCIENCE
Kenya: Norah Magero poserer for et bilde med Vaccibox, et innovativt solcelledrevet kjøleskap laget av organisasjonen hennes Drop Access ved å bruke lokalt tilgjengelige materialer. Foto: RAEng/GGImages/Alissa Everett.

Et komplekst problem

Kvinner utgjør kun rundt en tredjedel av forskere globalt, ifølge UNESCO Institute for Statistics. Dataene indikerer et komplekst problem der en rekke faktorer spiller inn når det kommer til hvorfor det er så få kvinner innen STEM. Både sosiale og andre sammenflettede faktorer, slik som forventninger i familielivet, et mannsdominert arbeidsmiljø, og lavere økonomisk støtte til kvinner enn menn innen forskning er påvirkningsfaktorer.

En studie fra 2017 fant at «i en alder av 6 år er jenter allerede mindre sannsynlige enn gutter til å beskrive sitt eget kjønn som» brilijant», og mindre sannsynlig til å bli med i en aktivitet merket for «veldig, veldig smarte barn.» Dette påvirker i stor grad jenters tanker om å jobbe innen STEM-felt, som ofte blir sett på som vanskelige og at de krever en «brilijant» hjerne.

Sosiale og økonomiske faktorer er blant annet at familier med lavere sosioøkonomisk bakgrunn ofte har problemer med å tilby barna sine undervisning i matte og naturfag, særlig når det kommer til jenter. Etnisitet, språk og innvandrerbakgrunn spiller også en stor rolle. En annen sentral faktor er at kvinner er 20% mindre sannsynlige enn menn til å eie en smarttelefon og 300 millioner færre kvinner får tilgang til mobilt bredbånn i lav- og mellominntektsland.

Un-Women-Science-SDG-SDG5
Fns bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene. Foto: FN

Kvinner innen STEM møter utfordringer

Til tross for mangel på ferdigheter innen STEM utgjør kvinner kun rundt 28 prosent av ingeniørutdannede og 40 prosent av kandidatene i datavitenskap og informatikk, ifølge en kommende rapport av UNESCO. Lønnen for kvinner som søker en karriere innen STEM er ikke bare lavere i gjennomsnitt enn menn, men de mottar også vanligvis lavere forskningsstipendier. Videre har kvinner kortere, lavere betalte karrierer. De er også underrepresentert i høyprofilerte tidsskrifter og blir ofte forbigått ved forfremmelse. Til tross for dette har noen land oppnådd paritet i biovitenskap – og noen steder dominerer kvinner feltet.

 

Ulike tiltak for å bekjempe kjønnsforskjellene

FN har presentert ulike tiltak for å bekjempe kjønnsforskjeller innen STEM. I 2021 lanserte Generation Equality Forum, sammenkalt av UN Women, Action Coalition on Technology and Innovation for Gender Equality (TIGE). Koalisjonen presenterte en rekke potensielle løsninger for å løse problemer knyttet til kjønnsforskjellene innen 2026. Blant disse løsningene er å forbedre tilgangen til tjenester og digitale læringsverktøy med sikte på å styrke universell digital kompetanse. Å gi jenter og kvinner tilgang til disse verktøyene kan motvirke stereotyper ved å understreke at de er like dyktige innen STEM som gutter og menn.

Women-Science-UN
Paneldeltakere diskuterer utfordringene kvinnelige forskere står overfor under politikkdialog ved FN-anlegget i Beijing. Foto: UNDP

Videre skal TIGE øke investeringene i feministisk teknologi og innovasjon med 50 prosent, og støtte kvinner som utøver lederskap som innovatører og entreprenører. Dette kan hjelpe med å minske kjønnsforskjellene innen vitenskapsyrker.

Til slutt er kontinuerlig fokus på og måling av inkludering og mangfold viktig for å sikre at verden globalt er på rett spor når det gjelder kvinner og jenter innen teknologi og vitenskap.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19