75 måter FN utgjør en forskjell: Fremmer nedrustning 40/75

0
690
FOTO: UN Photo/Ky Chung

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

FN fremmer global nedrustning som et viktig verktøy for å oppnå fred og sikkerhet. Organisasjonen jobber for å redusere og etter hvert fullstendig eliminere kjernekraftvåpen, eliminere kjemiske våpen, styrke forbudet mot biologiske våpen og stanse spredningen av landminer og håndvåpen. FNs konvensjoner er det rettslige grunnlaget for den globale kampen for nedrustning: konvensjonen mot kjemiske våpen har blitt ratifisert av 190 stater, konvensjonen mot landminer har blitt ratifisert av 162 land, og den multilaterale avtalen mot våpenhandel har blitt signert av 69 stater. På lokalnivå jobber FNs fredsbevarende styrker for å implementere nedrustning mellom de stridende partene. I El Salvador, Sierra Leone, Liberia og andre steder har dette gått ut på å demobilisere stridsstyrker og samle sammen og destruere våpen – som et ledd i fredsavtalen mellom de ulike partene i konflikten.

FNs kontor for nedrustning (UNODA) ble grunnlagt i 1998, og har som mål å fremme våpennedrustning hva gjelder atomvåpen, biologiske våpen, kjemiske våpen og konvensjonelle våpen, gjennom dialog og åpenhet.

UNODA støtter opp om konkrete nedrustningstiltak etter en konflikt, som å avvæpne og demobilisere soldater, og hjelpe dem med å bli en del av det sivile samfunn igjen.

fn 75 norge