Beskjed fra FNs Generalsekretær på Verdens Mentale Helse Dag – 10. Oktober 2011

0
822
mentalhealth

mentalhealthDet finnes ingen helse uten mental helse. Mentale problemer er en stor bidragsyter til sykdom og prematur død, og er ansvarlig for 13 % av den globale sykdomsbyrden. Med den globale økonomiske krisen – og tilsvarende innsparingstiltak – øker risikoen for mentale helseproblemer rundt om i verden.

Fattigdom, arbeidsløshet, konflikt og krig er alle faktorer som innvirker negativt på den mentale helse. I tillegg gjør den kroniske tilstanden mentale problemer har en svekkende finansiell byrde på husholdninger og individer. Videre, individer med mentale helse problemer – og deres familier – blir stigmatisert, diskriminert og gjort til ofre, som igjen fratar dem deres politiske og borgerlige rettigheter og innskrenker deres muligheter til å ta del i det offentlige samfunn.

Ressurser øremerket mental helse fra myndigheter og sivilsamfunnet er ofte for lite, både når det gjelder menneskelige og finansielle vilkår. Ny data fra Verdens Helse Organisasjon (WHO) viser klart at prioriteringen på mental helse i helsebudsjetter er langt fra adekvat. De fleste lav og middel lønnede land bruker mindre enn 2 %, og mange land har mindre enn én mentalhelse spesialist per én million innbyggere.

Temaet for årets Verdens Mentale Helse Dag er ”Investering i mentalhelse”. Vi kan ikke forvente forbedringer i global mentalhelse uten å øke den finansielle og annen støtte for å promotere mentalhelse og sørge for adekvate tjenester til de som trenger dem. Dødsfall, uførhet og lidelser forårsaket av mentale problemer trenger å finne sin rettmessige plass i den offentlige helse agenda.

Mentale lidelser kan bli behandlet effektivt. Vi har kunnskapen. Gjennomførbare, rimelige og kostnadseffektive midler for å forebygge og behandle mentale lidelser eksisterer og blir implementert, for eksempel gjennom WHOs Mental Gap Action Programme (mhGAP). Likevel, om vi skal flytte oss fra bevis til handling trenger vi et sterkt lederskap, forsterket partnerskap og forpliktelser til nye ressurser. La oss forplikte oss i dag til mental helse. Det vi får igjen vil være verdt det.

Av Ban Ki-moon, FNs Generalsekretær

 

Foto: UN / Martine Perret