FNs sikkerhetsråd oppfordrer kvinner til bredere deltakelse i fredsarbeid

0
688
Woman peacekeeper

Woman peacekeeper

26 oktober 2010- FNs sikkerhetsråd markerte i dag ti års dagen til resolusjon 1325 som omhandler kvinner, krig og sikkerhet. Sikkerhetsrådet oppfordret bredere deltakelse av kvinner i fredsforhandlinger og iverksettelsen av flere tiltak for å hindre overgrep og mishandling av kvinner og jenter i væpnede konflikter.

Etter årevis med oppfordringer og tiltak iverksatt av sivilsamfunnet og ulike kvinneorganisasjoner ble resolusjon 1325 vedtatt 31. oktober 2000.  Resolusjonen setter fokus på den inhumane behandlingen av kvinner og jenter i væpnede konflikter, og ekskluderingen av kvinner fra politiske beslutningsprosesser.

FNs sikkerhetsråd uttrykte bekymring for kvinners lave deltakelse i fredsprosesser og fredsforhandlinger til tross for den viktige rollen kvinner spiller i konfliktløsning og gjenoppbygging av samfunnet.

”Sikkerhetsrådet mener det er nødvendig med økt fokus og økt innsats på kvinners deltakelse i fredsprosesser. Slik deltakelse er viktig for å kunne skape levedyktig fred.”

Sikkerhetsrådet oppfordret alle parter som er involvert i væpnede konflikter til å stoppe vold mot kvinner, inkludert seksuelle overgrep.

”Så lenge seksuelle overgrep mot kvinner i krig finner sted, vil ikke implementeringen av resolusjon 1325 være vellykket”, sa generalsekretær Ban Ki-moon i en videobeskjed fra Sørøst Asia. ”Gjerningsmennene må holdes ansvarlige uavhengig om det er stater eller ikke-statlige aktører”. I en rapport beskrev Ban Ki-moon leveforholdene til kvinner og jenter i krig som avskyelige og understreket fraværet av effektive metoder for å bedre deres levesituasjon. Ban Ki-moon brukte voldtekten av over 200 jenter og kvinner i Øst Kongo som et av mange eksempler på alvorlige brudd på kvinners og jenters menneskerettigheter. Videre understreket generalsekretæren at til tross for fine løfter og vedtakelsen av resolusjon 1325 for ti år siden, er det mye arbeid som gjenstår.

Michelle Bachelete, direktør i FNs likestillingsenhet (UN Woman) kommenterte generalsekretærens rapport og sa det er behov for øyeblikkelige tiltak.

”Implementeringen av resolusjon 1325 har ført til iverksettelsen av en rekke tiltak, men tiltakene mangler klare tidsfrister og klare mål noe som er nødvendig for å sikre troverdigheten. Selv om tiltakene har bidratt til forbedring av mange kvinners og jenters levekår i væpnede konflikter, er det vanskelig å fremskaffe håndfaste bevis på tiltakenes kumulative effekt”, sa Bachelete.

Hun understreket videre at rapporten foreslår et omfattende rammeverk som består av spesifikke mål og indikatorer på hvordan resolusjonen vil bli implementert de neste ti årene. Hun oppfordret sikkerhetsrådet til å arrangere møte hvert femte år, så tiltak og fremgang omkring implementeringen av resolusjonen kan diskuteres.

Generalsekretærens rapport slo også fast at selv om en konkret handlingsplan hadde blitt utarbeidet for å sikre samordningen av FNs arbeid med kvinner, fred og sikkerhet, hadde ikke iverksettelsen av handlingsplanen oppfylt forventingene.