Generalsekretærens budskap på den internasjonale kvinnedagen

0
666
FN-logo

DE FORENTE NASJONER

FN-logo

Generalsekretærens budskap på den internasjonale kvinnedagen

8. mars 2010

 

Likestilling og bemyndiggjøring av kvinner er ett av FNs viktigste globale mål for å oppnå like rettigheter og verdighet for alle. Dette handler om grunnleggende menneskerettigheter som er nedfelt i FN-charteret og i Den universelle deklarasjonen om menneskerettigheter, som utgjør en viktig del av organisasjonens identitet.

Å oppnå likestilling for kvinner og jenter er også en økonomisk og sosial nødvendighet. Fram til kvinner og unge jenter er frigjort fra fattigdom og urettferdighet står alle våre mål om fred, sikkerhet og bærekraftig utvikling i fare.

For femten år siden, under den fjerde verdenskonferansen om kvinner, lovte regjeringer å fremme likestilling, utvikling og fred for kvinner. Beijing-erklæringen har hatt dyp og omfattende effekt. Den har veiledet politikkutforming og inspirert nye nasjonale lover. Den har sendt et klart budskap til kvinner og jenter i hele verden om at likeverd og muligheter er deres ukrenkelige rettigheter.

Takket være bestemt og målrettet innsats fra sivile samfunnsorganisasjoner, finnes det mange eksempler på fremgang, . De fleste jenter får nå en utdanning, særlig på barneskolenivå, og det er mer sannsynlig at kvinner driver sin egen virksomhet eller deltar i regjeringer. Og et økende antall land har en lovgivning som støtter seksuell og reproduktiv helse og fremmer likestilling.

Likevel gjenstår mye arbeid. Mødredødeligheten er fortsatt uakseptabel høy, altfor få kvinner har tilgang til familieplanlegging og vold mot kvinner forblir en global skam. Særlig seksualisert vold i konflikter er endemisk. I fjor vedtok sikkerhetsrådet to sterke resolusjoner på dette området, og jeg har nettopp utpekt en egen representant til å mobilisere det internasjonale samfunnet for å adressere disse problemene. Min kampanje ”UNiTE to Stop Violence Against Women” og det nylig lanserte Nettverket av mannlige ledere, kjemper for å utvide vår innsats.

En viktig lærdom fra de siste femten årene er viktigheten av å adressere alle former for diskriminering og urettferdighet. Stereotypering og diskriminering på bakgrunn av kjønn er fremdeles vanlig i alle kulturer og samfunn. Tidlige og tvungne ekteskap, æresdrap, seksuell mishandling og trafficking av kvinner og jenter er urovekkende utbredt, og i noen områder et økende problem. Uansett om det er i tider med stor fattigdom eller i katastrofer, ser vi at kvinner fremdeles bærer den største byrden.

En annen lærdom er at FN må framstå som et godt eksempel. For å fremheve at kvinner er en sentral del av arbeidet for fred og sikkerhet, arbeider vi nå med å utplassere flere kvinner i militæret og politiet ved våre fredsbevarende operasjoner. Vi har nå flere kvinner i seniorstillinger i FN enn noen gang før, og vi håper at vi snart har en dynamisk sammensatt enhet i FN-systemet som kan gi en sterkere stemme for likestilling og kvinners bemyndigelse. Jeg ber derfor om at generalforsamlingen oppretter dette nye foretaket uten forsinkelser.

Beijing-deklarasjonen forblir like relevant i dag som da den ble vedtatt. Det tredje tusenårsmålet – å oppnå likestilling og kvinners bemyndigelse – er sentralt for resten. Når kvinner nektes muligheten til å forbedre sine vilkår og sine samfunn, taper alle. La oss på denne internasjonale kvinnedagen se kritisk på det vi har oppnådd de siste 15 årene, slik at vi kan bygge videre på det som har fungert og rette på det som ikke har blitt gjort. La oss arbeide med fornyet besluttsomhet for en fremtid med like rettigheter, muligheter og fremgang for oss alle.