Generalsekretærens budskap på verdens miljøverndag 5. juni 2007

0
611

Utslipp av menneskeskapte drivhusgasser har gjort verden varmere. Konsentrasjonen av karbondioksid i atmosfæren er høyere enn den noensinne har vært i løpet av de siste 600.000 årene, og økningen akselerer stadig.

Det mest dramatiske beviset på klimaendringer ser vi i polarområdene. På nordpolen er oppvarmingen dobbelt så rask som det globale gjennomsnittet. Omfanget og tykkelsen på permanent is i Arktis minsker stadig og områder med permafrost, som har vært frosset for århundrer, forsvinner. Samtidig smelter istoppene på Grønland og Sydpolen raskere enn noen har kunnet forutse.

Konsekvensene er enorme er for menneskene og økosystemene i arktiske strøk. Når isen trekker seg tilbake reduseres leveområdet til utsatte arktiske arter. Forandringene påvirker i tillegg arktiske urbefolkninger som er avhengig av naturen, ikke bare for å skaffe mat, men også for deres kulturelle identitet.

Men dette er ikke bare et polar-spørsmål. Temaet for verdens miljøverndag i 2007 er ”Isen smelter – et hett tema!”, noe som reflekterer at klimaendringer påvirker alle regioner. Når vannstanden i havet stiger vil innbyggere i lavtliggende øyer og kystsamfunn oppleve oversvømmelser. Verdens forsikringsselskaper betaler ut mer og mer hvert eneste år for å kompensere for hendelser etter ekstreme værforhold. Mens isbreer trekker seg tilbake, bekymrer regjeringer seg for fremtidens vannforsyninger. Og for en-tredjedel av verdens befolkning som lever i tørre landskap, spesielt i Afrika, truer endrede værforhold som følge av klimaendringer til å føre til en forverring av ørkenspredning, tørke og matmangel.

Samfunnets avhengighet av fossile brensler truer sosial og økonomisk vekst og vår fremtidige sikkerhet. Heldigvis finnes det mange politiske og teknologiske muligheter for å unngå en forestående krise, men vi trenger økt politisk vilje til å benytte seg av disse. Særlig kan utviklingsland bli flinkere til å redusere utslipp av klimagasser og oppmuntre til energieffektivitet. De kan også støtte ren utvikling i raskt voksende nasjonale økonomier som Brasil, Kina og India, samt tilpasningstiltak i de landene som er mest utsatt for klimaendringer.

På denne verdens miljøverndag, la oss anerkjenne at vi må sakke de dramatiske miljøendringene vi er vitne til ved polene og rundt om i verden. Og la hver og en av oss forplikte oss til å gjøre vår del for å bekjempe klimaendringer.

Ban Ki-moon