Generalsekretæresns budskap på Verdens dag for å bekjempe tørke og ørkenspredning

0
738

Ørkenspredning er ikke bare en av verdens største miljøutfordringer, det er også den viktigste faktoren til at menneskers basisbehov ikke blir møtt. I over hundre land er 1.2 milliarder menneskers helse og velvære på spill.

Mange av verdens fattige er også de som er mest påvirket av ørkenspredning. To-tredjedeler fattige bor i tørrområder, halvparten av disse på gårder der levebrødet er avhengig av en landbruksproduksjon som trues av den miljømessige nedbrytingen.

Årsakene til ørkenspredning er mangfoldige og komplekse. FNs konvensjon for bekjempelse av ørkenspredning, som ble vedtatt for 13 år siden, har som mål å fremme konkrete handlinger gjennom lokale, nasjonale, sub-regionale og regionale program og internasjonale partnerskap. Nedbrytelsen av miljøet fortsetter imidlertid i en alarmerende fart på globalt plan, og dette har alvorlige sosiale og økonomiske følger. Effektiv implementering av konvensjonen, som integrerer miljø- og utviklingsspørsmål, er blitt mer pressende.

I år er temaet for Verdens dag for å bekjempe tørke og ørkenspredning, ”Ørkenspredning og klimaforandring – én global utfordring”, noe som skal minne oss om at klimaforandringer og ørkenspredning påvirker hverandre på ulike nivåer. Det er to alvorlige manifestasjoner av samme problem. Og sammen utgjør de en alvorlig trussel som kan forhindre oss i nå Tusenårsmålene i 2015.

Utslipp av menneskeskapte drivhusgasser gjør at verden blir varmere. Vi opplever allerede konsekvensene av klimaforandringer, og de skadelige effektene merkes mange steder. For mennesker som lever i tørrområder, som i Afrika, truer skiftende værmønstre med hyppigere tilfeller av ørkenspredning, tørke og mangel på matvarer.

Det forventes også at global oppvarming vil øke antall ekstreme værepisoder, som perioder med ekstrem tørke eller kraftige regnskyll, og at det vil ha en dramatisk effekt på allerede skrøpelig jord. Dette vil igjen forverre ørkenspredningen og øke utbredelse av fattigdom, samt resultere i tvangsmigrasjon og økt risiko for konflikter i utsatte områder. En samlet innsats for å bekjempe ørkenspredning vil derimot minske utslipp av drivhusgasser og styrke motstanden blant rammede land, slik at de er bedre rustet til å møte klimaforandringer.

La oss derfor på denne verdensdagen etterstrebe en samlet fokus på ørkendannelse og klimaforandringer som et ledd i en prosess for å oppnå bærekraftig utvikling for alle.

Ban Ki-moon