Havet er i fare: truslene det står overfor

Klimaendringer og menneskelige aktiviteter gjør at helsen til havene forverres i et alarmerende tempo. Fra forsuring av vann til forurensning står havene overfor en lang rekke trusler som setter både natur og mennesker i fare. 8.juni er Verdenshavenes dag.

Fra 27. juni til 1. juli samles det internasjonale samfunnet til FNs havkonferanse i Lisboa.

NGOer krever et globalt mål om å beskytte minst 30 % av marine habitater innen 2030, med vekt på «sterk beskyttelse» av økosystemene, der enhver aktivitet som er skadelig for miljøet bør forbys.

Havet, som dekker 70 % av jorden, forsyner oss med oksygen og mat. De regulerer klimaet og er hjemsted for 80 % av livet på jorden.

Havet blir varmere, surere og inneholder mindre oksygen. Havnivået stiger også. Sammen med effektene av overfiske, forurensning og ødeleggelse av leveområder fører dette til tap av biologisk mangfold i havet.

Forurensing

I dag utgjør plast 85 % av avfallet i havet, noe som setter alt liv i havet i alvorlig fare.

Sigarettsneiper, som hovedsakelig er laget av mikroplast, er det vanligste plastavfallet som finnes på strender. Ved inntak forårsaker de farlige kjemikaliene langsiktig dødelighet hos både planter, fisker og andre dyr under havoverflaten.

Disse mikroplastene kommer også inn i næringskjeden vår og er forbundet med alvorlige konsekvenser for menneskers helse, som kan omfatte endringer i genetikk, hjerneutvikling, respirasjonsfrekvens med mer.

En drastisk reduksjon av unødvendig plast er avgjørende for å takle den globale forurensningskrisen vi står ovenfor, ifølge FNs miljøprogram (UNEP).

Kjemisk forurensning er også et problem. Olje og andre skadelige væsker, gjødsel og plantevernmidler samt solkrem og legemiddelavfall forårsaker utviklingsforstyrrelser, svekket immunforsvar og redusert fruktbarhet hos akvatiske arter.

Overfiske

Overfiske er en stor trussel fordi det tømmer ressursene og destabiliserer økosystemene. Denne praksisen er imidlertid fortsatt sterkt støttet av regjeringer.

I følge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) er mer enn en tredjedel av verdens fiskebestander utsatt for overfiske.

Overfiske skader også havbunnen, spesielt ved bruk av store garn som slepes av skip langs havbunnen.

I dag er bare 2,8 % av havoverflaten så langt beskyttet mot konsekvensene av fiske.

Nedbryting av økosystemer

Hvert år absorberer havene 23 % av menneskeskapte CO2-utslipp og fanger opp 90 % av overskuddsvarmen som genereres som følge av disse utslippene.

På grunn av global oppvarming og menneskelige aktiviteter stiger temperaturen raskt og havene oversvømmes.

Vannet blir surere, og øker antallet «døde soner» etter dyreliv som må flykte for å overleve.

Global oppvarming og forurensning fører til spredning av virus og bakterier samt en økning av skadelige alger, som har innvirkning på vannfaunaen, men også på mennesker.

Andre menneskelige aktiviteter i havene, spesielt når det gjelder energiproduksjon og gruvedrift, skaper også nye utfordringer for bevaring av livet i havet.

Omtrent 6 % av fisk er truet eller nesten truet av utryddelse ifølge International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Hvis vi fortsetter på denne veien, kan mer enn halvparten av verdens liv under vann være på randen av utryddelse innen 2100.

FNs Havkonferanse

Den kommende FN-konferansen har som mål å finne vitenskapelige løsninger for bærekraftig forvalte hav, bl.a. grønn teknologi og innovativ bruk av marine ressurser.

Konferansen tar sikte på å ta opp truslene mot havets helse, økologi, økonomi, forsuring, forurensning, ulovlig fiske og tap av habitat og biologisk mangfold.

 

 

Les mer her:

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19