Kvinners rett til egen kropp

0
76824. MARS, 2014 – Alle kvinner bør ha bestemmelsesrett over sin egen kropp og rett til å avgjøre når de vil ha barn. Reproduktiv helse handler om trygg graviditet og fødsel, forebyggende tiltak og behandling av seksuelt overførbare sykdommer – samt familieplanlegging og tilgang til prevensjonsmidler.

Mangelen på reproduktiv helse er en av de største truslene kvinner møter verden over.

Det er et menneskerettighetsspørsmål å bestemme hvor mange barn man vil ha, men likevel lider millioner av kvinner av mangelen på tilgang til familieplanlegging på grunn av inadekvat informasjon. 215 millioner kvinner som ikke vil bli gravide har ikke tilgang til prevensjonsmidler.

Fattigdom forblir en av de største årsakene. 1 av 3 dødsfall i forbindelse med graviditet og fødsel kunne vært forebygget om alle kvinner hadde hatt tilgang til adekvat helseoppfølging.

I mange samfunn mangler kvinner til og med muligheten til å bestemme over sin egen kropp på grunn av diskriminering eller vold i samfunnet eller innad familien. Dette leder til uønskede graviditeter, samt risikofylte aborter. Hvert år dør over 350 000 kvinner som resultat av komplikasjoner under graviditet og fødsel eller av illegale aborter. 99 % av disse bor i utviklingsland.

Under FNs befolkningskonferanse i Kairo i 1994 vedtok 179 land en handlingsplan for de følgende 20 årene. Dette innebar et gjennombrudd for arbeidet for likestilling og kvinners rettigheter.

Sammenhengen mellom befolkning og utvikling ble satt på agendaen og man erkjente at en bærekraftig utvikling ikke kunne skje uten at kvinners posisjon ble styrket.

Likestilling, bekjempelse av vold mot kvinner og kvinners rett til å kontrollere sin egen fruktbarhet var hovedpunktene i handlingsplanen. De konkrete målene som ble vedtatt fokuserte på universell tilgang til utdanning, redusering av barne- og mødredødelighet, universell tilgang til reproduktiv helse, forløsningsassistanse og bekjempelse av seksuelt overførbare sykdommer.

Om kvinner fikk bestemme

Om kvinner selv fikk bestemme hvor mange barn de ville ha hadde dette bidratt til å stabilisere antallet mennesker i verden.

Utdannede kvinner velger ofte å få færre barn og får dem senere i livet. Dette gir kvinnene en mulighet til å bli mer likestilt med menn, samt muligheten til å delta i arbeidslivet.

Kvinner som tjener penger investerer i sine familier og sørger for bedre mat og skolegang for sine barn. Dette baner veien bort fra fattigdommen og bidrar til likestilling mellom menn og kvinner.