Nordisk likestillingspolitikk møter New York

0
670
nordenlikesstilling

nordenlikesstilling
4. MARS, 2014 – Norden har i år stått sammen om likestilling i 40 år. Det markerer de nordiske likestillingsministrene med en rekke arrangementer, i tilknytning til FNs kvinnekommisjon (CWS) sitt årlige møte i New York, som starter 10. mars.

Årets tema for CSW er fremgangen med og utfordringene ved implementeringen av FNs milleniumsmål om å øke likestilling og forbedre kvinners posisjon.

– Verdenssamfunnet har lykkes med å redusere barnedødeligheten, som er en klar framgang. Derimot er jeg bekymret for tilbakegangen i kampen om kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Dette er et spørsmål de nordiske landene har kjempet for i FN og som vi ikke tenker å gi opp, sier Islands Eygló Harðardóttir, styreleder for de nordiske likestillingsministrene under det Nordiske ministerrådet 2014.

De nordiske ministrene deltar i en paneldebatt 12. mars om temaet Promoting Gender Equality and Empowering Women and Girls Through Education. Der skal de dele sine erfaringer fra strategiske og politiske beslutninger og konkrete tiltak for å få jenter og kvinner til å velge yrker innen naturvitenskap og teknologi i større grad, samt øke andelen kvinner i lederposisjoner.

13. mars inntar det Nordiske ministerrådet Scandinavia House med ekspertpanelet Do Everything: Break Stereotypes when Choosing Education and Work. Seminaret skal fokusere på de ulike likestillingsutfordringene innen utdanning og arbeidsliv som fortsatt er aktuelle i Norden. Unge mennesker tar nemlig fortsatt kjønnsstereotype valg på alle nivåer i utdanningen i de nordiske landene.

– På Island har vi for eksempel ikke en eneste mannlig jordmor i dag, i Danmark har bara et fåtall menn valgt utdanningen – og dette er bare ett eksempel. Alle tjener på at slike stereotyper avskaffes, sier Eygló Harðardóttir.