Verdens økonomiske situasjon og utsikter for 2006

0
669

FN anslår at verdensøkonomien vil vokse med litt i overkant av 3 prosent dette året, og vil dermed følge lignende spor som i 2005 med en moderasjon fra den historisk høye veksten på 4 prosent i 2004. Dette slås fast i den årlige rapporten og prognosen, Verdens økonomiske situasjon og utsikter for 2006 (WESP 2006), som ble offentliggjort i dag. Rapporten presenterer globale og regionale vekstprognoser og trender. Videre inneholder rapporten en dyptgående analyse av verdens finansbalanser, arbeidsledighet, mulig økning i eiendomspriser, oljepriser, inflasjon, samt utsiktene for fattigdomsutryddelse. Rapporten er laget av FN-avdelingen for økonomiske og sosiale saker (DESA) og fem regionale kommisjoner, i anledning FN-konferansen om handel og utvikling.

Nedgangen i verdensøkonomien reflekterer i stor grad en modning av den senere oppgangen i den globale verdensøkonomien, sier WESP 2006. Naturkatastrofer og terroristaksjoner har satt sitt preg siden slutten av 2004, selv om disse har blitt relativt godt håndtert.

Mulighetene for raske endringer i oljeprisene, utbrudd av en fugleinfluensaepidemi hos mennesker og fall i eiendomspriser i nøkkeløkonomier, kan true en jevn nedtrapping i den økonomiske veksten. Den største faren ligger imidlertid i den systemiske svakheten i omfattende og raskt voksende globale finansubalanser.

I mellomtiden står den svake veksten i USA, stagnering i Europa og en moderat vekst i Japan, i kontrast til bare en mild nedgang i den sterke økonomiske situasjonen i utviklingslandene. FN anslår at utviklingslandenes økonomi, gjennom å dra nytte av lave renter, lav inflasjon og en høy etterspørsel etter råvarer, vil vokse omtrentlig i overkant av 5,5 prosent dette året, etter å ha hatt en vekst på 5,7 prosent i 2005 og 6,6 prosent i 2004.

”Med en vekst på 6,6 prosent, den raskeste gjennomsnittsveksten på flere tiår,  klarer de (50) minst utviklende landene (MUL-land) seg enda bedre,” sier WESP 2006.