FN-rapport belyser utfordringene vi står overfor, før tusenårstoppmøtet

0
642

23. juni 2010

Den globale økonomiske krisen har påvirket arbeidsforhold og mulighetene for å få lån i hele verden. Likevel ser det ut til, ifølge FN-rapporten, at krisen ikke truer det globale målet om å halvere antall fattige i verden innen 2010. Årets statusrapport, the Millenium Development Goals Report 2010, blir i dag presentert av generalsekretær Ban Ki-moon. Rapporten viser til at barne- og mødredødeligheten reduseres, flere barn begynner i skolen og at kampen mot både mot malaria, tuberkulose og HIV/AIDS har gitt resultater. Samtidig understreker rapporten at fremskrittene ikke går fort nok, og at den økonomiske nedgangen fortsatt truer de oppnådde resultatene.

Rapporten er tenkt som et utgangspunkt for det store tusenårstoppmøtet i New York i september, og offentliggjøres bare et par dager før G8-møtet i Canada om utviklingsbistand – og om rike lands bistandsforpliktelser. 

Dessuten legger rapporten vekt på viktigheten av at utviklingsland selv tar ansvar for deres utvikling. Samtidig må internasjonale partnere fortsette å akselerere støtten til de fattige landenes kamp for å nå tusenårsmålene.

Rapporten viser at de fattigste ikke alltid gagner av fremskrittene som har blitt gjort. For eksempel går utviklingen for langsomt for jenter, kvinner, handikappede og minoritetsgrupper. Statistikk viser at andelen mennesker som lever for mindre enn 1,25 USDom dagen har falt fra 46 % i 1990 til 27 % i 2005, hovedsakelig takket være den raske utviklingen i Kina og Sørøst-Asia. Ifølge prognoser forventes andelen som lever i ekstrem fattigdom å falle til 15 % i år 2015. 

”Arbeidet med mødre- og barnedødelighet har vært for lavt prioritert i altfor lang tid, på tross av at dette området fungerer som drivkraft for utvikling”, uttalte FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Han vektla også at kvinner er en enorm ressurs når det gjelder til å oppnå fremskritt og utvikling.

Rapporten om tusenårsmålene inneholder også bekymringsverdig lesing. Blant annet viser statistikken at den økonomiske krisen har hatt en meget negativ innvirkning på arbeidet med å redusere sult og andelen kronisk sultne i verden, som i dag er ca. 1 milliard mennesker. Matvarekrisen og nedgangen i inntekter har gjort det enda vanskeligere for de fattigste å skaffe mat for sine familier, som videre har bidratt til at antallet underernærte har steget de siste årene.

Under pressekonferansen i forbindelse med lanseringen av statusrapporten, presenterte FNs generalsekretær også en gruppe av særlig utvalgte ambassadører for tusenårsmålene som består av ledere og eksperter fra hele verden.

Fakta fra rapporten om tusenårsmålene:
– På tross av den globale energi- og matvarekrisen, og den økonomiske krisen, har det vært mulig å oppnå å resultater innenfor fattigdomsbekjempelse. På global plan vil man nå målet om å halvere fattigdom innen 2015. Andelen fattige som lever for under 1,25 USD dagen har falt fra 1,8 milliarder i 1990 til 1,4 milliarder i 2005 – samtidig har andelen fattige i samme periode falt fra 46 % til 27 %, og forventes å falle ytterligere til 15 % i år 2015.
– På verdensplan er antallet barn som er innskrevet i grunnskolen nå oppe i 89 % i u-landene. Dette er en stigning, men fremgangen er likevel for langsom hvis man vil nå målet om grunnskoleutdanning til alle innen 2015.
–  Antall smittede med HIV/AIDS som mottar antiretroviral terapi er tidoblet mellom 2003 og 2008 – fra 400 000 til 4 millioner
– Det er blitt oppnådd betydelige fremskritt i arbeidet med å stanse spredning av HIV/AIDS, malaria og meslinger, som har resultert til at antall barn som dør før de fyller fem år har falt fra ca. 12,5 millioner til 800 000 i år 2008.
– Økt tilgang til rent drikkevann i distriktene har bidratt til at forskjellene mellom urbane og rurale områdene har minsket. Det forventes at ca. 86 % av menneskene i u-landene vil oppnå forbedret tilgang til vann.

For å lese mer om statusrapporten kan du gå inn på www.undp.dk, www.2015.dk eller www.undp.org/mdg.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Stine Junge på telefon +45 3546 7158, eller på e-post [email protected].