FNs tusenårsmål

0
1294
MDG banner in Norwegian

MDG banner in Norwegian

Hva er FNs tusenårsmål?

På FNs toppmøte i 2000, undertegnet 189 statsoverhoder FNs såkalte tusenårs erklæring. Erklæringen består av 8 ulike mål, som skal nås innen 2015:

  1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult
  2. Sikre grunnskoleutdanning for alle barn
  3. Fremme likestilling og styrke kvinners stilling
  4. Redusere barnedødeligheten
  5. Bedre helsen til gravide og fødende kvinner
  6. Bekjempe hiv/aids, malaria og andre sykdommer
  7. Sikre en miljømessig bærekraftig utvikling
  8. Utvikle et globalt partnerskap for utvikling

Tusenårsmålene er del av den internasjonale utviklingsplanen statsoverhoder har blitt enige om på FNs toppmøter og konferanser det siste tiåret. I tillegg til de 8 spesifikke målene, innebærer tusenårsmålene også bedring av offentlig helsevesen, naturmangfold, og beskyttelse av miljøet. Statsoverhoder og organisasjoner har innsett nødvendigheten av å tettere samarbeid og organisering for å nå disse målene.

Resultater

Tusenårsmålene er omfattende mål, og vi er halveis til tidsfristen. Utviklingen går fremover, men det er store forskjeller mellom land og regioner. Noen land har gjort klare fremskritt, mens i andre land er det lite fremskritt å se. Andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom er halvert i sørøst-Asia, mens land sør for Sahara ser ut til å henge etter på de fleste målene.

FN jobber stadig med å samle inn informasjon om hvordan de enkelte land ligger ann og publiserer informasjonen på MDG Monitor

I følge Milleniumsrapporten, The Millenium Development Goals Report 2010, rammet finanskrisen mange land hardt, men krisen påvirket ikke de ulike landenes evne til å halvere andelen som lever i ekstrem fattigdom. Rapporten viser at barne og mødredødeligheten har minsket, flere barn går på skole, og det er gjort fremgang i kampen mot HIV/AIDS og malaria. Men rapporten konstaterer også at fremskrittene tar for lang tid og finanskrisen kan fortsatt true oppnåelsen av målene. 

En rapport publisert av FNs utvklingsprogram UNDP, presenterte i juli 2010 en konkret handlingsplan for hvordan tusenårsmålene kan nås. Rapporten skal danne grunnlaget for fremtidige møter og konferanser, i all hovedsak toppmøte i New York 20-22 september. Rapporten inneholder 8 punkter:

– Gi støtte til utviklingsprosesser i statlig regi og bedre samhandling innad i regjeringen
– Fokus på vekst som stimulerer arbeidsmarkedet som kommer de fattige til gode
– Økt offentlig investering i utdannelse, helse, rent vann og sanitære forhold
– Skape flere arbeidsplasser og forbedre det statlige sikkerhetsnettverk
– Bedre kvinners og jenters levekår
– Lettere tilgang på fornybar energi
– Bedre mulighetene for egenfinansiering i utviklingsland
– Oppfylle løftene om mer og bedre bistand, mer rettferdige handelsregler og gjeldssletting

Norges innsats

FNs tusenårsmål ligger til grunn for Norges innsats i kampen mot fattigdom.

HER kan du lese mer om hvordan Norge ligger ann i forhold til tusenårsmålene.  

Mer informasjon om tusenårsmålene:

FN-sambandet

– Globalis 

– Utenriksdepartementet

En oversikt over hvor langt hvert enkelt land har kommet kan du lese mer om HER.