Generalsekretærens budskap på den internasjonale demokratidag 15. september 2010

0
671
alt

FORENTE NASJONER

alt

15. september 2010

Årets internasjonale demokratidag markeres kort tid før FNs toppmøte om tusenårsmålene i New York. Når verdens ledere møtes for å diskutere hvordan tusenårsmålene skal nås innen tidsfristen i 2015, gir det oss en mulighet til å understreke betydningen av demokrati i bekjempelsen av fattigdom og bedring av menneskers levekår.

På det internasjonale toppmøte for fem år siden, ble verdens ledere enige om sammenhengen mellom demokrati, utvikling og menneskerettigheter. Godene er avhengige av hverandre og styrker hverandre. I tusenårserklæring i år 2000 lovte statsoverhoder verden over å ”implementere alle nødvendige tiltak for å fremme demokrati, rettferdighet, respekt for internasjonale menneskerettigheter, samt grunnleggende rettigheter inkludert retten til utvikling.”

En forutsetning for utvikling er at myndigheter viser åpenhet, tar ansvar og er mottakelige.

Oversiktlighet, deltakelse og fri distribusjon av informasjon og ideer, er alle kjennetegn på demokrati og er uunnværlige i stimuleringen av økonomisk vekst og et rettferdig styresett.

Utviklingen av demokrati er verken en lineær eller en irreversibel prosess. I store deler av verden finnes det alvorlige trusler mot utviklingen av demokrati. Mennesker som jobber for utviklingen av demokrati møter stadig nye utfordringer, og noen land opplever stagnasjon og demokratisk underskudd, heller enn fredelig utvikling.  

Dette er urovekkende. Tilbakeslag i demokratisk utvikling er et tilbakeslag for utvikling. Sannsynligheten for utvikling er langt større dersom det sivile samfunn har påvirkingskraft og kan nyte godt av godene demokratiet bringer med seg.    

Det internasjonale samfunnet bærer i denne sammenheng et spesielt ansvar. Det er forventet at FN sikrer og fremmer utviklingen av demokrati, respekt for menneskerettigheter og rettferdig styresett. Det er også forventer at FN handler i tråd med de forpliktelsene de har påtatt seg det siste tiåret.

På feiringen av verdens tredje internasjonale demokratidag, oppfordrer jeg det sivile samfunn og myndigheter verden over til å markere dagen med aktiviteter som demonstrerer deres engasjement i utviklingen av demokrati. Demokratisk styresett er et globalt gode. Demokrati er et mål i seg selv, og er uunnværlig i utviklingssammenheng.  La oss spre budskapet over hele verden, og understreke betydningen av demokrati på FNs toppmøte om tusenårsmålene.